Prospectus

nl en

Beeldende Kunst 1800-heden: Essenties van Moderne kunst; concepten en paradoxen

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Hoe valt de groeiende betrokkenheid van kunstenaars bij politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te rijmen met het toenemend geloof in de autonomie van de kunst? Hoe verhoudt zich het internationale karakter van moderne kunst met de nationale invloeden en belangen? En, waarom lijkt de verworven vrijheid van de kunstenaar sinds de Romantiek hem in een keurslijf van vernieuwing te duwen? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in dit werkcollege.

Aan de hand van een breed scala van kunstwerken en kunstenaars van eind 19de tot de 21ste eeuw (van Manet tot Marlene Dumas) worden belangrijke concepten en paradoxen in de moderne kunst ondervraagd en bestudeerd.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht verwerven in belangrijke concepten en paradoxen in de kunst van de 19de tot de 21ste eeuw;

  • Kritisch beoordelen van vakliteratuur en oefening in vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek;

  • Trainen vaardigheden in discussiëren en het mondeling en schriftelijk presenteren van de eigen onderzoeksbevindingen.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 9.00 – 11.00 uur en (bij voldoende belangstelling!) dinsdag 19.00 – 20.30 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Werkstuk, paper e.d. (70 %).

  • Referaat, mondelinge presentatie (30 %).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Dr. M.A. Leigh

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling wordt dit werkcollege dus 2x aangeboden.