Prospectus

nl en

Decorative Arts and Design: Design as an Instrument for German Identity

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Sinds de Duitse eenwording eind 19de eeuw proberen instanties, instituten en personen het beeld van Duitsland naar buiten toe op te krikken. Kunstnijverheid en industriële vormgeving zijn hierbij een belangrijk middel. De beeldvorming is mede afhankelijk van de overheidsbemoeienis, soms is die op dwingende wijze aanwezig, dan weer geeft de overheid meer verantwoordelijkheid aan ontwerpers en instellingen. De scheiding in Oost en West na de Tweede Wereldoorlog en de val van de muur hebben gevolgen voor het imago en hun weerslag op het design.

Leerdoelen

Het verbeteren van de presentatie van kritisch gelezen literatuur en onderzoeksvoortgang. Het leren bekritiseren en bediscussiëren van elkaars presentaties op positieve wijze. Het leren een gestructureerd betoog te schrijven vanuit een compacte en overdachte probleemstelling.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 11.00 – 13.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Referaten en eindpaper.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Aan te schaffen: Jeremy Aynsley, Designing Modern Germany, London 2009, ISBN: 978 1 86189 401 4

Aanmelden

Via
Usis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. A.M. Koch.