Prospectus

nl en

Architecture and Visual Arts: Gothic Architectural Sculpture

Course
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege.

Beschrijving

In Nederlandse kerken is een schat aan nauwelijks bestudeerde gotische beeldhouwkunst te zien. Deze vaak op de wat hogere plekken en bleef daarom tijdens de beeldenstormen gespaard. Deels toont deze enigszins verscholen sculptuur bijbelse onderwerpen, of profeten en heiligen, maar vaker gaat het om monsters, vreemde koppen, spreekwoorden en dergelijke. Na enkele inleidende colleges die bedoeld zijn om de student een overzicht te geven van de gotische bouw- en beeldhouwkunst in Nederland zullen we een aantal voorbeelden van deze sculptuur ook op locatie bekijken. Tijdens de bijeenkomsten komen er allerlei vragen aan de orde: stijl en datering, betekenis en functie, opdrachtgever en kunstenaar, heilig en profaan, origineel of gerestaureerd dan wel vervangen.

Leerdoelen

De student krijgt een overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse gotiek en de rol van de bouwsculptuur erin. Deze sculptuur is soms religieus maar lijkt vaak ook heel profaan. De student krijgt inzicht in het kunsthistorische debat dienaangaande. Voorts krijgt de bestudering van het gebouw zelf veel aandacht; de student leert een gebouw te analyseren, goed te kijken en vooral veel vragen te stellen. Studenten leren hun onderzoek in een helder mondeling verslag te presenteren en het in een wetenschappelijk schriftelijk verslag vast te leggen.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege met literatuurstudie.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Werkstuk en referaat.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. E. den Hartog

Opmerkingen

N.v.t.