Prospectus

nl en

Beeldende kunst 1800-heden: Documentaire strategieën

Course
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege.

Beschrijving

In de hedendaagse kunst wordt de laatste jaren door een groot aantal kunstenaars op een kritische manier gebruik gemaakt van strategieën die afkomstig zijn uit de documentaire film en fotografie.
Kunstenaars als Arnout Mik, Renzo Martens en Jeff Wall zijn slechts enkele namen van kunstenaars die in hun werk vragen stellen over hoe in de Westerse wereld nieuwsgaring tot stand komt, en hoe de media fotografie, film, video en internet door hun specifieke karakter een bijdrage leveren tot een vertekend beeld. In dit werkcollege zal op basis van belangrijke teksten uit de kunsttheorie, teksten van curatoren van grote kunstmanifestaties en teksten van kunstenaars zelf een analyse gemaakt worden van de kunstenaarsblik op een wereld in wankel evenwicht.

Leerdoelen

Studenten leren: kritisch analyseren van bronnen en literatuur met betrekking tot het gekozen onderwerp, inzicht te verwerven in de historische context van kunst met een maatschappelijke boodschap en vanuit het theoretisch en historisch kader reflecteren op hedendaagse kunst, oefenen van heldere mondelinge en schriftelijke verslaggeving op wetenschappelijk niveau..

Rooster

Conceptrooster: donderdag 11.00 – 13.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Tijdens het college zullen mondelinge presentaties gehouden dienen te worden.
Na afloop van het college wordt een werkstuk ingeleverd. Het uiteindelijke cijfer is een gemiddelde van de mondelinge presentaties gedurende de collegeweken en het schriftelijke werkstuk.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Enkele hoofdstukken uit Michael Fried, Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven 2008.
Tijdens het college wordt een lijst met te lezen artikelen uitgereikt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Drs. M.A. de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.