Prospectus

nl en

Volksgezondheid

Course
2011-2012

Beschrijving

In dit blok staan de determinanten van gezondheid centraal, d.w.z. factoren waarvan wij weten of vermoeden dat zij onze gezondheid kunnen bevorderen of schaden. Er is veel aandacht voor de preventieve gezondheidszorg. Ook word de student geïntroduceerd in twee vakken, die van groot belang zijn voor het geneeskundig onderzoek: de epidemiologie en de medische statistiek.

Doel

  • De student heeft inzicht gekregen in de belangrijkste determinanten van (on-) gezondheid en de mogelijkheden deze determinanten te beïnvloeden, met name via de preventieve gezondheidszorg.

  • De student is in staat een globale analyse van de gezondheidstoestand op bevolkingsniveau te maken.

  • De student weet dat klinische observaties beïnvloed worden door variabiliteit, en dat medische testuitslagen niet altijd correct hoeven te zijn; de student kan omgaan met deze variabiliteit, is vertrouwd met de meest gebruikte statistische terminologie en methoden en kan de resultaten van statistische analyses op medische gegevens interpreteren.

  • De studenten kan frequentiematen van ziekte berekenen en verschillende onderzoeksopzetten herkennen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, patiëntendemonstratie, werkgroepen, presentatie, computerpracticum en responsiecolleges.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met MC vragen voor onderdelen epidemiologie en medische statistiek en open vragen voor het onderdeel sociale geneeskunde.

  • Het gebruik van kernboeken, en collegeaantekeningen en -presentaties is toegestaan voor alle onderdelen.

  • Gebruik samenvattingen en oude tentamens is niet toegestaan.

  • Gebruik rekenmachine is noodzakelijk.