Prospectus

nl en

Vakdidactiek 1 Algemene economie (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving

In het dagelijks werk van de leraar economie komen de volgende problemen op:
1. Leraar en klas kunnen goed met elkaar overweg, er is een werksfeer. Toch vallen de resultaten
tegen. Dus zet de leraar zich extra in. Leerlingen schrijven hun schriften vol, maar het helpt
weinig. Hoe krijgt de leraar zijn leerlingen zover dat ze zich kennis en vaardigheid eigen
maken, in de zin van betekenis verlenen aan economische begrippen en die vervolgens
herkennen en toepassen in de werkelijkheid? Theorie, achtergronden en uitvoering van het
actief leren en daarbij optredende vakinhoudelijke misconcepten komen tijdens deze colleges
uitgebreid aan de orde.
2. Een leerling heeft moeite met het vak algemene/bedrijfseconomie. Hij krijgt van zijn leraar het
advies: hard werken! Hij gaat aan de slag, leert uren en scoort weer laag. Hier gaat iets mis.
Wat weet en kan die leerling wel? Wat niet? Hoe moet dat eigenlijk, hard werken?
Trefwoorden bij dit onderdeel zijn: probleem oplossen, vakoverstijgende vaardigheden en omgaan met verschillen. In de vakspecifieke vertaling betekent dat aandacht voor misconcepten en het opruimen daarvan middels controlevragen dialogen

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges.

Toetsing

De docent beoordeelt aan de hand van gemaakte opdrachten: – elke dio presenteert een vakdidactisch probleem – elke dio maakt een lessenreeks met daarin controlevragen en dialogen – dio’s vergelijken in groepjes de gangbare onderwijsmethode op basis van tijdens de zittingen
opgestelde criteria en presenteren de resultaten aan elkaar
Keuzeopdracht: – de dio ordent de leerstof van kwartaal vanuit de betekenis van economische begrippen of – de dio loopt met een leerling een hardop-denk-protocol door, neemt dat op en presenteert
dat tijdens college
Zie verder de rubrics.

Studiemateriaal

Sacco Ebbens e.a – Effectief leren (Wolters Noordhoff)
Ton van Haperen – Van economische informatie naar economische kennis (Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit)
Coen Teulings – The Wealth of Education (SLO)
P. Leenheer e.a. – Studiewijzers voor activerend leren (CPS)
Anne van Streun – Inaugurale rede; het denken bevorderen (RuG)
Fons Vernooij – ‘leren leren’ vereist consistentie in de lesstof (Pedagogisch Tijschrift 1998, blz. 39 – 62 Pedagogisch Tijdschrift, 1998, 23(1), blz. 39-62.
Artikelen uit vak- en wetenschappelijke tijdschriften, opgegeven door de docent

Aanbevolen studiemateriaal
Artikelen over probleemoplossen en actief leren zijn op te vragen bij de docent

Digitale leeromgeving

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

“Rooster”: http://sites.google.com/a/iclon.leidenuniv.nl/roosters-lerarenopleiding/ of secretariaat van de lerarenopleiding