Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

De bij vakdidactiek1 genoemde omschrijving geldt ook voor vakdidactiek 2, waarbij dieper op één en ander wordt ingegaan. Hierbij wordt nog intensiever gewerkt aan de ontwikkeling van de vaardigheid om een schoolboek te analyseren, om een aantal samenhangende lessenreeksen te ontwikkelen, om een jaarplanning met bijbehorende studiewijzer te maken en de vaardigheid om een schoolexamen voor de eigen leerlingen te ontwerpen.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges. Zie verder bij toetsing.

Toetsing:

De student wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van de producten in zijn of haar vakdidactische dossier. Ook wordt de presentie en de inzet tijdens de werkgroepbijeenkomsten bij de beoordeling betrokken. Een belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Studiemateriaal:

Olgers, T., Otterdijk, R. van, Ruijs, G., Kievid, J. de, Meijs, L. (2010), Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, Instituut voor Publiek en Politiek.
Aanvullend materiaal wordt uitgedeeld in de werkcolleges.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster