Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Wiskunde (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding wiskunde.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken:
-hij/zij heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – hij/zij kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – hij/zij evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – hij/zij formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Vakdidactiek wiskunde houdt zich bezig met het leren en doceren van het vak wiskunde in de praktijk en theorie. Zoveel als mogelijk zal de praktijk van de startende docent als uitgangspunt worden genomen en worden gekoppeld aan de theorie.
Tijdens de bijeenkomsten zal er worden om onderwijs bij een hoofdstuk of onderwerp te ontwerpen. Hierbij zal aandacht besteed worden aan alle dimensies van het wiskundig didactisch model: leerdoelen, perspectieven, leerproces, sturing van leerproces, verschillen tussen leerlingen, leermaterialen en werkvormen.

Tevens wordt er verder gewerkt aan de eigen praktijktheorie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan probleemaanpak, modelleren, samenhang met andere vakken, visie op wiskundeonderwijs en algebraonderwijs.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges met daarin o.a. presentaties van dio’s aan elkaar, videobespreking van eigen lessen, bespreken van eigen lesontwerpen, demonstraties van lessen van ervaren docenten. Van dio’s wordt een actieve voorbereiding en verwerking van de opdrachten in de bijeenkomsten verwacht

Toetsing:

Beoordeeld wordt een didactisch dossier waarin een dio demonstreert dat hij de geformuleerde leerdoelen gehaald heeft en zijn ontwikkeling m.b.t. het ontwerpen van lessen. Dit gebeurt o.a. door een lessenserie, een aantal versies van eigen praktijktheorie en uitwerkingen van opdrachten bij de bijeenkomsten.

Studiemateriaal:

Verplicht studiemateriaal
Euclides, blad van de NVvW (via docent)
Effectief leren, basisboek, Ebbens en Ettekoven
Map uitgereikt op eerste bijeenkomst met o.a. katernen van vakdidactisch handboek
(zie ook www.elwier.nl )
Aanbevolen studiemateriaal
Nieuwe Wiskrant van Freudenthal Instituut

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster