Prospectus

nl en

Vakdidactiek Scheikunde

Course
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten Scheikunde die de Educatieve minor volgen.

Omschrijving

Vakdidactiek Scheikunde gaat in op de inhoud van het vak en de manier(en) waarop deze kan worden overgebracht op leerlingen. De nadruk ligt hierbij op het voorbereiden van lessen waarbij leeractiviteiten worden ontwikkeld die aansluiten bij de geformuleerde lesdoelen en de beginsituatie van leerlingen. Er wordt veel aandacht besteed aan het aantrekkelijk maken van het scheikunde-onderwijs en het aansluiten op de belevingswereld van leerlingen. Belangrijk instrument hierbij is het vakdidactisch model waarbij verschillende vakperspectieven een rol spelen als het gaat om de keuzes die gemaakt worden voor de invulling van het onderwijsleerproces.
Aandachtspunten zijn: – Schoolboeken – Zelfstandig opzetten van een les – Misconcepties van leerlingen – Leerproces van leerlingen vertaald naar scheikundeonderwijs – Evaluatievormen voor het scheikundeonderwijs – Practicum – Ondersteuning van vakbladen en organisaties.

Toetsing

Beoordeling vindt plaats aan de hand van een vakdidactisch dossier. De kern van het dossier bestaat uit de analyse van een aantal lesfragmenten vanuit (vak)didactisch perspectief. Het dossier bestaat verder uit aanvullend materiaal voor zover dit relevant is in relatie tot de analyse van de lesfragmenten. Dit kunnen producten zijn, gemaakt op basis van de bijeenkomsten op het instituut, opdrachten, leservaringen en theorie. Het cijfer voor vakdidactiek 1 wordt bepaald door een mondeling gesprek n.a.v. het vakdidactisch dossier. Belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric. .

Leerdoelen

De leraar in VMBO-TL en onderbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen – kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij – formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Literatuur

  • Ebbens, S en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3.

  • NVOX, het maandblad van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen

  • Lesmethoden voor het schoolvak scheikunde

  • Diverse (inter)nationale chemiedidactische tijdschriften

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster