Prospectus

nl en

Beeldende kunst en wooncultuur 1800-heden: De representatie van de kunstenaar/het kunstenaarsatelier in de negentiende en twintigste eeuw

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

In dit werkcollege zal door middel van een kritische analyse van het boek ‘Mythen van het atelier’ en andere nader op te geven teksten inzicht verkregen worden hoe de Nederlandse kunstenaar en zijn atelier in de negentiende en in de twintigste eeuw werden gerepresenteerd.
Naast het lezen van teksten zullen schilderijen, foto’s en tekeningen (o.a. uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek) worden geanalyseerd.

Leerdoelen

De student leert relevante kunsthistorische literatuur te analyseren en in onderzoek te gebruiken. De student leert deelvragen met betrekking tot het thema te formuleren en die te verwerken in in een goed opgebouwd referaat en een schriftelijk verslag.

Rooster

Conceptrooster: maandag 19.00 – 20.30 en/of 20.30.00-22.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

De cursus wordt getoetst door middel van een afsluitend werkstuk.

Blackboard

Ja.

Literatuur

M. Jonkman, E. Geudeker (red.), Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Den Haag/Zwolle 2010.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Drs. M.A. de Ruiter