Prospectus

nl en

Policy Analysis

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen. Wel verdient het aanbeveling eerst het vak Case study economische politiek te hebben afgelegd.

Beschrijving

Beleidsanalyse heeft tot doel om de studenten voor de tweede keer in de Combinatiestudie Recht en Economie of in de minor Economie en beleid zelfstandig (d.w.z. groepsgewijs en onder intensieve begeleiding van docenten) de toepassing van economische instrumenten op een bepaald terrein te laten analyseren. In deze cursus wordt het sociaal-economisch beleid casusgericht geanalyseerd. Aandachtspunt is bij voorbeeld de economische analyse van onderwijs en scholing. Het onderwerp wordt per cursusjaar vastgesteld.Groepjes studenten bereiden een paper voor onder begeleiding van een docent. Deze papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.

Integratie tussen vakken: De benadering is multidisciplinair. De nadruk ligt op economische analyse van maatschappelijke vraagstukken, maar juridische en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een rol.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak is onderdeel van zowel de Combinatiestudie Recht en Economie als de minor Economie en Beleid en traint de student in het zelfstandig analyseren van sociaal-economische vraagstukken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft inzicht in een belangrijke (actueel) maatschappelijk vraagstuk op sociaal-economisch terrein.
 2. De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van sociaal-economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
 3. De student heeft een zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake economische beleidsanalyse.
 4. De student heeft inzicht in enkele methoden en technieken van economische beleidsanalyse.
 5. De student kan een sociaal-economisch vraagstuk zelfstandig analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar

 • Aantal à 2 uur: voor dit seminar zijn 7 bijeenkomsten van 2 à 3 uur gereserveerd; op de eerste bijeenkomst zullen in overleg met de studenten circa 4 vervolgbijeenkomsten worden gepland.

 • Namen docenten: prof. dr. C.L.J. Caminada en anderen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten, en zo meer) en eigen onderzoek schrijven studenten werkstukken over een sociaal-economisch onderwerp. Zij werken daartoe samen in groepen van twee à drie personen. De werkstukken hebben een omvang van ca. 2.500 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Elk onderwerp wordt geïntroduceerd door de docent. Daarna volgt een voortgangscontrole, gericht op bespreking van de inmiddels bestudeerde literatuur en de structuur van het werkstuk. Vervolgens geven studenten (schriftelijk) commentaar op de notities van andere groepjes. Ten slotte presenteren de studenten hun inzichten in de vorm van presentaties, waarna discussie. Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke (groeps)werkstukken, tussentijdse (co-)referaten en mondelinge presentaties van de onderzoeksresultaten. Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen: de precieze weging in het eindcijfer wordt duidelijk aangeven in de richting van studenten (in het werkboek).

Inleverprocedures
Per e-mail, aan de docent; informatie terzake is opgenomen in het werkboek (te raadplegen via Blackboard).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving . De (basis)literatuur die nodig is voor Beleidsanalyse zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Blackboardsite. Via die site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van het economische beleidsterrein te kunnen betrekken, zullen enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader: Geen. Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. C.L.J. Caminada

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.53

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren, en krijgt dus geen beoordeling. Voor Beleidsanalyse is actieve deelname aan het seminar dus een vereiste.

 • Nu kan het door bijzondere omstandigheden voorkomen dat een student niet mee kan doen, of één of meerdere keren afwezig is bij een van de verplichte bijeenkomsten van het seminar. In dat geval kunnen studenten werkstukken – na voorafgaande toestemming van de coördinator van het vak – ook individueel schrijven, zonder begeleiding van de docenten. Het werkstuk heeft een omvang van ca. 2.500 woorden, en voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor het schrijven van een werkstuk. Indien de beoordeling niet onvoldoende is, wordt het eindcijfer vastgesteld nadat de student een aanvullende mondelinge toets heeft afgelegd. De ervaring leert dat het voor veel studenten tijdrovend en inspannend is om buiten het seminarverband zelfstandig een werkstuk te schrijven. Het komt bovendien frequent voor dat het resultaat niet voldoet. Studenten wordt geadviseerd om zich voor het seminar in te schrijven.

 • Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.