Prospectus

nl en

Biomedical Academic Scientific Training-1 (BAST-1)

Course
2011-2012

Doel

Het lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST) beoogt BW-studenten, naast de vakinhoudelijke opleiding die in de diverse thematische blokken aan bod komt, te onderwijzen en trainen om als biomedische wetenschapper op academisch niveau te denken en handelen. Daarbij horen een bepaalde attitude en speciale vaardigheden. Specifiek toegepast op biomedische wetenschappen betekent dit:

 • Het vermogen om kritisch te denken en te handelen op basis van meetbare feiten (‘evidence-based‘);

 • Kennis te hebben van de klinische praktijk en medische ethiek en het vermogen om (bio-)medische problematiek in een maatschappelijke context te plaatsen;

 • In staat zijn om in onderlinge samenhang vraagstelling, methode, resultaten en conclusies van relevante wetenschappelijke artikelen te beoordelen;

 • Het vermogen om relevante onderzoeksbevindingen te beoordelen, verwerken en presenteren met gebruikmaking van technieken uit de statistiek, epidemiologie en informatieverwerking;

 • In staat zijn om vraagstellingen en een onderzoeksaanpak te formuleren op het gebied van biomedische processen op het niveau van populatie, organisme, orgaan, cel en molecuul;

 • Open staan voor en actief bijdragen aan vernieuwende ideeën, empirie en discussie, niet alleen op biomedisch vlak, maar ook in algemene zin.

Beschrijving

Vorm van het onderwijs

Uit bovenstaande doelen blijkt dat allerlei vakgebieden, buiten vakinhoudelijke biomedische kennis, aan bod komen, zoals statistiek, epidemiologie, informatieverwerking, klinische praktijk, filosofie, ethiek en geschiedenis. BAST wordt geïntegreerd in alle onderwijsblokken aangeboden; in sommige blokken meer dan in andere blokken. Daarnaast komt BAST aan de orde in de vorm van blokoverstijgende activiteiten, waaronder het uitvoeren van een jaaropdracht.

BAST in het eerste studiejaar

In het eerste studiejaar richt BAST zich op de volgende vijf thema’s:

 • Effectief informatie opzoeken, verwerken en presenteren;

 • Kennismaking met biomedisch onderzoek;

 • Kritisch en efficiënt lezen;

 • Statistiek als methode voor wetenschappelijke onderbouwing van onderzoek;

 • Kritisch nadenken en discussiëren over het raakvlak tussen BW en maatschappij.

In het eerste jaar zijn drie lijnblokken geprogrammeerd: “Start.BW” (thema 1 en 3), “Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde” (thema 2) en “Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek” (thema 4), maar ook in de overige blokken komen de thema’s aan bod.

Mentoraatgroepen

In het eerste jaar van de studie zijn er verder mentoraatgroepen. Dit zijn 5 groepen van 12 à 13 studenten, gelijk aan de blokwerkgroepen, die onder leiding van een docentmentor minimaal 6 keer door het hele jaar heen bij elkaar komen. Het doel van het mentoraat is studiebegeleiding, in nauw overleg met de studieadviseur bij DOO en ook te voorzien in informatie over het beroepsperspectief van een BW-er. Daarnaast speelt ook in het mentoraat de academisch wetenschappelijke vorming een belangrijke rol, vooral gericht op thema 5. Hier wordt aan gewerkt in de vorm van een jaaropdracht.

Coördinator BAST:
Dr. Peter J.K. Kuppen
Afd. Heelkunde, D6-22
LUMC
Tel. 071 526 4569/3968
E-mail P.J.K.Kuppen@lumc.nl

Opmerkingen

Studiebelasting voor BAST-1 onderwijs wordt gewaardeerd met studiepunten in de blokken waarmee het geïntegreerd is. 3311140PPY levert daarnaast bij een voldoende nog 1 studiepunt op voor de jaaropdracht.