Prospectus

nl en

World Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Interesse in internationaal publiekrecht.

Beschrijving

Internationale rechtsregels vormen een onmisbaar kader voor vrede, veiligheid, stabiliteit en (duurzame) ontwikkeling in de internationale samenleving. In de loop der tijden heeft dit recht een enorme ontwikkeling doorgemaakt: van interstatelijk volkenrecht, via internationaal publiekrecht, naar “wereldrecht” dat beoogt de gehele wereldgemeenschap te binden aan fundamentele waarden en normen. In dit keuzevak zal onderzocht worden in hoeverre dit wereldrecht al gestalte heeft gekregen en welke knelpunten hierbij overwonnen moeten worden. Wat is precies de rol van de VN en het VN-recht in de ontwikkeling van deze waarden? Is het Handvest van de Verenigde Naties te beschouwen als een wereldgrondwet? En hoe zit het met realisme, macht, eigenbelang, en de legitimiteit van acties buiten het VN-systeem om (zoals de oorlog in Irak in 2003 en de bombardementen op Kosovo in 1999)? Is de militaire actie tegen het Libische regime in 2011 per definitie legitiem? We proberen deze vragen te beantwoorden door ons te richten op specifieke onderwerpen, zoals de organisatie van de wereld als internationale gemeenschap; het bestaan van een zekere hiërarchie binnen de verzameling rechtsregels, waarbij we met name kijken naar de bijzondere rol in de internationale rechtsorde van jus cogens en de beginselen uit het VN Handvest; en nieuwe concepten die gebaseerd zijn op een moderne interpretatie van het begrip soevereiniteit en meer de nadruk leggen op internationaal gedeelde verantwoordelijkheden, zoals de responsibility to protect. Ook kijken we naar specifieke thema’s, zoals vrede en veiligheid, waaronder de strijd tegen het terrorisme, de legaliteit van humanitaire interventie, de regels van collectieve veiligheid en het gebruik van geweld in het ‘wereldbelang’; respect voor de mensenrechten; supranationaal strafrecht; en duurzame ontwikkeling en de positie van toekomstige generaties in het internationaal recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is om via het thema wereldrecht studenten vertrouwd te maken met de totstandkoming van een bovenstatelijke rechtsorde die in toenemende mate van invloed is op de inrichting van de nationale rechtsordes. Hierbij gaat het o.a. om de vraag welke waarden universeel zijn, wat de rol van de Verenigde Naties (VN) is bij het nastreven van een ‘globalisering met een menselijk gezicht’, en welke rechtsregels wereldwijd dwingend gelden (zoals bijvoorbeeld het martelverbod en het geweldverbod).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis van supranationaal publiekrecht, in het bijzonder het recht van de Verenigde Naties.

 • Ervaring met het traceren, identificeren en waarderen van internationale rechtsbronnen.

 • Het juridisch analyseren van actuele ontwikkelingen, beleidstukken en commentaren van organen van internationale Organisaties (in het bijzonder de Verenigde Naties), regeringen, en NGO’s.

 • Het schrijven van een juridisch betoog op het gebied van internationaal recht conform de gangbare eisen van het formuleren van een probleemstelling, juridisch analyseren, en zorgvuldig bronnengebruik en verwijzen, specifiek gericht op actuele ontwikkelingen.

 • Begrip van en inzicht in de werking van het VN Handvest.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: Prof. dr. N.J. Schrijver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: drs. D.A. Dam-de Jong en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven literatuur en (beperkt) eigen onderzoek ter voorbereiding van opdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schrijven van een werkstuk van 2500 woorden over een onderwerp van wereldrecht (ofwel een door de docent voorgesteld onderwerp ofwel een door de docent goedgekeurd onderwerp van eigen keuze);

 • een klein schriftelijk tentamen. Tot de examenstof behoort de reader Wereldrecht, het boek van Schrijver, en hetgeen behandeld is tijdens werkgroep en hoorcollege.

 • Het werkstuk bepaalt 60% van het eindcijfer, het tentamen 40%.
  De eisen waaraan een werkstuk moet voldoen zullen op blackboard worden gepubliceerd in een apart document.

Inleverprocedures
U dient het werkstuk in te leveren uiterlijk twee weken na het laatste werkcollege.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Schrijver, N.J., Internationaal publiekrecht als wereldrecht, 2012, Boom Uitgeverij, Den Haag

 • Voorgeschreven literatuur in de reader.

 • Wordt nader bekend gemaakt tijdens de cursus.

Werkboek:
Ja, in de reader bijgevoegd

Reader:
Reader Wereldrecht 2011-2012

Aanbevolen studiemateriaal

 • Van Genugten, Homan, Schrijver & De Waart, The United Nations of the Future, Globalisation with a Human Face, 2006, KIT publishers Amsterdam.

 • Wordt nader bekend gemaakt tijdens de cursus.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. drs. D.A. Dam-de Jong

 • Werkadres: KOG B1.21

 • Bereikbaarheid: dagelijks via mail/tel

 • Telefoon: 071-527 7944

 • E-mail: d.a.dam@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Internationaal Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277578

 • E-mail: e.h.uiterweerd@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Maximaal 60 studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.