Prospectus

nl en

Immigration rules as a problem of unequal treatment

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Een inleiding in de manier waarop juristen omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen bij het vormen van immigratierecht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Ethiek van migratierecht: is migratie goed of slecht?

 • Hoe het recht werkt bij regulering van immigratie.

 • Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen? Wat is het effect ervan voor de kansen op integratie?

 • Discriminatie naar nationaliteit: opvattingen van de Commissie Gelijke behandeling.

 • Verschillen in behandeling van asielzoekers en gezinsherenigers.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn:

Kennis van de belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht;
Algemeen inzicht in wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;
Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen en vreemdelingen onderling;
Het tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over onderscheid in het vreemdelingenrecht.

Doel van het vak:

Inzicht verschaffen in de wijze waarop juristen omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen in het immigratierecht

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht

 • kennis van de dilemma’s bij het maken van onderscheid naar nationaliteit

Rooster

Het Instituut voor Immigratierecht (Faculteit Rechten) roostert het vak en het rooster is te vinden op Blackboard

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Werkcollege

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.G. Lodder en P.R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing Toetsvorm(en) *

De studenten wordt gevraagd in de loop van de cursus een essay te schrijven dat in de tweede helft van december 2011 moet worden ingeleverd. De exacte inleverdatum wordt nog bekend gemaakt. Het thema voor het essay wordt bij het begin van de collegecyclus opgegeven. Het cijfer voor het essay geldt als cijfer voor het vak.

Inleverprocedures

Via Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Het boek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, 3e gewijzigde druk (2008) door G.G. Lodder

Werkboek:

Reader:

 • Reader (verkrijgbaar eind oktober bij het Instituut voor Immigratierecht)

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden:

Aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011,
worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat:

 • Openingstijden:

 • Telefoon secretariaat: 7713

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen