Prospectus

nl en

Groupdynamics

Course
2011-2012

Voorkennis

Studenten wordt dringend geadviseerd om eerst de propedeusecursus ‘Sociale en Organisatiepsychologie’ te volgen.

NB. Groepsdynamica is ingangseis voor de verdiepingscursussen ‘S&O: Beoordeling en Beïnvloeding’ en ‘S&O: Cooperation and Conflict’.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan verschillende vaardigheden:

 • het analyseren en conceptualiseren van concrete groepsproblemen in termen van groepsdynamische theorieën

 • het kritisch interpreteren van relevant eerder onderzoek op het gebied van dat groepsprobleem (zoals besproken in het studieboek of op het WWWeb)

 • het doen van concrete aanbevelingen om geconstateerde groepsproblemen op te lossen

 • het onderzoekbaar maken van de eigen causale analyses en aanbevelingen

 • het schriftelijk presenteren van analyses en aanbevelingen

 • het becommentariëren van andermans analyses en aanbevelingen.

Leerdoelen

 • Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieën op het gebied van de groepsdynamica alsmede over methodologische grondslagen van het vak.

 • Toepassen kennis en inzicht (academische vaardigheden): De student is in staat een selectie van die groepsdynamische kennis toe te passen. Hij/zij kan een aantal praktijkproblemen analyseren, conceptualiseren en suggesties aandragen voor oplossingen. Voorts is de student in staat eenvoudig onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar analyses en voorgestelde interventies te toetsen.

 • Algemene professionele vaardigheden: De student is in staat gebruik te maken van ICT, planmatig samen te werken (in duo’s) en de gezamenlijke analyses en aanbevelingen schriftelijk te rapporteren aan vakgenoten en aan een breder publiek.

Rooster

Groepsdynamica (2011-2012):

Onderwijsvorm

Er worden in totaal 7 hoorcolleges gegeven. Daarin worden diverse groepsdynamische theorieën toegelicht en toegepast. Ook worden daarin schrijfopdrachten, die studenten op verschillende momenten tijdens de cursus (in duo’s) maken, plenair nabesproken. In deze opdrachten, aangeboden via Blackboard, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op problematische groepsgebeurtenissen, o.a. beschreven in krantenartikelen en in William Golding’s (1954) roman “Lord of the Flies” (ook de verfilming van deze roman wordt vertoond). Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om:

 • het formuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde groepsproblemen uitmonden in concrete aanbevelingen voor groepsdynamische interventies;

 • het leveren van gefundeerd commentaar op andermans causale analyses en aanbevelingen;

 • het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van eigen of andermans analyses en/of aanbevelingen te onderzoeken.

Toetsing

Eindbeoordeling van theoretische kennis en opgedane vaardigheden is gebaseerd op een tentamen met meerkeuzevragen over Forsyth (exclusief hoofdstuk 2 en 16), Golding, de toepassingen van theorieën zoals geoefend in de opdrachten en over de collegestof. De beoordeling van elk der vier Blackboard opdrachten telt mee in het eindcijfer.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Blackboard biedt informatie over het cursusrooster, centrale thema’s in elk van de colleges, de duo-opdrachten, procedure voor het inleveren en terugontvangen van gemaakte duo-opdrachten, samenvattingen van plenaire feedback over gemaakte duo-opdrachten, beoordelingscriteria voor duo-opdrachten en tentamens, oefenvragen voor het tentamen, relevante links naar groepsdynamische websites.

Literatuur

 • Forsyth, D.R. (2010). Group Dynamics (5th edition). Belmont, CA.: Wadsworth, Cengage Learning. Eerdere edities kunnen niet meer worden gebruikt!

 • Golding, W. (1954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam).

 • Opdrachten, rooster, reglementen, te printen vanaf Blackboard.

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Contact

Dr. Arjaan P. Wit, Sectie Sociale en Organisatiepsychologie
Kamer 2A23
Tel. 071 – 527 3722
E-mail: wit@fsw.leidenuniv.nl