Prospectus

nl en

Biotechnology: from Gene to Product (MCB)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deelnemers worden geacht bekend te zijn met de algemene celbiologische, genetische en moleculair biologische principes en op de hoogte te zijn van de meest gangbare moleculaire technieken (PCR, cloning, eiwit technieken, en omics-technologieën).

Beschrijving

Door middel van hoorcolleges van IBL docenten en diverse gastdocenten wordt een overzicht gegeven van welke combinaties van disciplines van onderzoek er nodig zijn om een bepaalde wetenschappelijke ontdekking of uitvinding uiteindelijk op de markt te krijgen. Studenten maken kennis met deze disciplines door colleges en werkbezoeken aan verschillende onderzoeksinstellingen en/of bedrijven. In week 1 en 2 zullen praktijkvoorbeelden uit de industriële biotechnologie (witte biotechnologie) en de plantenbiotechnologie (groene biotechnologie) behandeld worden en zullen bezoeken aan met deze praktijkvoorbeelden gerelateerde onderzoeksinstellingen en/of bedrijven gebracht worden.
In de derde week zal door middel van een case studie inzicht worden verkregen hoe en onder welke voorwaarden uitvindingen gepatenteerd kunnen worden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Doel van de cursus is om studenten inzicht te geven in het proces, om na een initiële ontdekking via multidisciplinair onderzoek en het al of niet vastleggen van het intellectuele eigendom in een octrooi, te komen tot een product. Tijdens de bezoeken aan onderzoeksinstellingen of bedrijven zullen de studenten door colleges, gegeven door gastdocenten afkomstig van de te bezoeken locaties, en rondleidingen inzicht krijgen in de manier waarop verschillende onderzoeks- en ondersteunende afdelingen met elkaar samenwerken. Door gastcolleges van octrooideskundigen leren studenten de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor het schrijven van een succesvol patent en ze leren zoeken in patent databases. De studenten werken zelf een eigen idee voor een patent aanvraag uit. De colleges die gegeven worden door de docenten van het IBL zullen een verdieping zijn op colleges uit het eerste en tweede jaar op het gebied van Moleculaire Biologie en Genetica, Microbiologie en Systeem Biology en dienen ter ondersteuning voor de bedrijfsbezoeken en het kunnen begrijpen van de inhoud van te bestuderen patenten.

Eindtermen:
De student heeft basis kennis verworven over hoe en waarom bedrijven en universiteiten proberen om vindingen uit (wetenschappelijk) onderzoek via octrooien (patenten) te beschermen. De student heeft inzicht gekregen in het proces van het schrijven van een succesvol patent.

Rooster

week 1 Witte biotechnologie
week 2 Groene biotechnologie
week 3 Case studie en patenten

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, verslagen maken bedrijfsbezoek, presentatie

Toetsing

Beoordeling van verslagen, presentaties en afsluitend tentamen

Blackboard

Communicatie en uitwisseling van documenten zal gedaan worden via Blackboard

Literatuur

Cursus materiaal wordt door de docenten aangeleverd.

Aanmelden

Opgave voor de cursus via Usis

Contact

Dr. A.F.J.Ram, email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.