Prospectus

nl en

Milieubiologie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de cursus maken de cursisten kennis met de bedreigingen van de biodiversiteit door de mens en van daaruit de formulering van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek. In de inleidende week worden de bedreigingen behandeld aan de hand van een aantal milieuthema’s zoals klimaatverandering, verandering landgebruik, biobrandstoffen, e.d., en op het beleid voor het oplossen van die problemen. Daarna wordt geoefend in het herkennen en analyseren van milieu- en natuurproblemen en in het opzetten van milieubiologisch onderzoek. Het tweede deel van de cursus heeft een themagerichte aanpak: o.a. milieu- en natuurproblemen voor en door de landbouw, en biobrandstoffen in de Filipijnen, e.d. In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verkrijgen van basiskennis van een selectie milieu- en natuurproblemen en de fysieke en maatschappelijke mechanismen die leidden tot het ontstaan ervan.

  • Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die door wetenschappelijk onderzoek kan worden geleverd aan het oplossen van die problemen.

Eindtermen:

  • Het kunnen herkennen van natuur- en milieuproblemen in de dagelijkse werkelijkheid.

  • Het analyseren van die milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context.

  • Het op basis daarvan leren formuleren en ontwerpen van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen

Toetsing

Tentamen, groepsopdracht

Blackboard

Achtergrond informatie voor programmaonderdelen staat in Blackboard.

Literatuur

Handleiding, (gast)colleges.

Aanmelden

Via USIS
Daarna zelf aanmelden als deelnemer via Blackboard

Contact

Dr. Wil Tamis; telefoon 071-527 7479; email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Kosten: Nader te bepalen bijdrage aan de kosten voor de handleiding (c. 10 €)