Prospectus

nl en

Veldonderzoek Gedragsbiologie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Cursus Gedragsbiologie

Beschrijving

De cursus sluit aan op de cursus Gedragsbiologie-2. In een relatief zelfstandig uitgevoerd onderzoek worden gegevens verzameld in het veld die aansluiten bij de theorie over causatie, ontwikkeling, functie, en evolutie van gedrag. Doel van de cursus is inzicht te verkrijgen in het observeren en kwantificeren van diergedrag in de natuurlijke context, en het selecteren van meetbare en inzichtverschaffende gedragskarakteristieken gekoppeld aan een wetenschappelijke vraagstelling. Zang van vogels en akoestische onderzoeksmethoden vormen het centrale modelsysteem. De studenten zullen samen met de docent vorm geven aan de manier van data verzamelen en het selecteren van geschikte onderzoekslocaties in en rondom Leiden.

Leerdoelen

Doelstellingen en Eindtermen:
Aan het eind van de cursus moeten studenten een goed beeld hebben gekregen van alle aspecten van zelfstandig onderzoek doen. Ze moeten de opzet van een wetenschappelijk onderzoek zelf kunnen uitdenken en ook herkennen in andermans werk, compleet met conceptuele achtergrond, hypothese, vraagstellingen, verwachtingen, en manier van aanpak in observationele en experimentele onderdelen. We verwachten ook dat de cursus er voor heeft gezorgd dat de creativiteit is geprikkeld en dat de mogelijke neiging tot passiviteit tijdens interactieve en groepsgewijze onderwijsonderdelen is verminderd. Ten slotte zal er een aanzienlijke toename zichtbaar moeten zijn in met name de kennis en ervaring op het gebied van het verzamelen en grafisch en statistisch verwerken van gedragsgegevens bij in het wild levende dieren.

Rooster

1e dag: 9.00 Start cursus in Werkruimte op 1e vedieping van het Sylvius
1e en 2e week: Observaties verzamelen in dierentuin, uitvoeren bioacoustische veldexperimenten, ontwerpen van onderzoek en uitvoeren pilots (doorgaans van 9.00-17.00).
3e tot en met 5e week: Verzamelen velddata en uitwerken tot verslag en presentatie (werktijden variabel afhankelijk van opzet onderzoek).
Laatste dag: Symposium met afsluitende praatjes

Onderwijsvorm

Een groot aantal verschillende facetten van veldonderzoek plannen en uitvoeren zullen aan bod komen. In de eerste week zal met de hele groep gezamelijk een aantal opdrachten worden uitgevoerd, waarbij studenten eigen observaties zullen verzamelen in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. Ook zal er in die eerste week nadrukkelijk worden stilgestaan bij veldtechnieken voor bioacoustisch onderzoek, waarbij studenten een gerepliceerde set experimenten uitvoeren, en waarbij ze zelf soms als zender en soms als ontvanger van een geluidsignaal functioneren. In de tweede week gaat het meer zelfstandige onderzoek van start. Na het formuleren van een vraagstelling binnen een theoretisch kader zullen er buiten gegevens worden verzameld die binnen verder worden verwerkt, om daarna grafisch te worden weergegeven en statistisch getoetst. In groepjes worden de gegevens verzameld die mogelijk weer in teamverband kunnen worden uitgewisseld en verwerkt. Er wordt een verslag geproduceerd en de cursus wordt afgesloten met mondelinge presentaties. In de laatste week vindt er afsluitend een observatiesessie in de duinen van Meijendel plaats (overnachting op camping noodzakelijk).

Toetsing

-

Blackboard

-

Literatuur

Er zal een syllabus worden uitgereikt tegen betaling met informatie over de set-up van de verschillende onderdelen, die tevens voorziet in materiaal ter verdieping in de nodige theoretische achtergrond.

Aanmelden

Via USIS

Contact

dr.H.Slabbekoorn, 071-527 5049; h.w.slabbekoorn@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.