Prospectus

nl en

Veldonderzoek Milieubiologie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Cursus Milieubiologie en de cursus Ecologie en Milieu.

Beschrijving

De cursus Veldonderzoek Milieubiologie is het vervolg op de cursus Milieubiologie. De kennis die in de theorie cursus is verkregen, wordt in de veldcursus in praktijk gebracht. De focus is echter geheel gericht op empirisch (veld)onderzoek. Een introductie op onderzoeksmethodologie hiervoor, al gegeven tijdens de Milieubiologie cursus, wordt opnieuw gegeven. Vervolgens wordt er in projectgroepen gewerkt aan een – maar voor de verschillende projectgroepen andere – onderzoeksopdracht. Dit zijn fictieve, maar levensechte, (offerte)verzoek tot het uitvoeren van milieubiologische onderzoek. Onderwerpen die hierbij de laatste jaren aan de orde kwamen zijn: – planten (relatie landbouwpraktijk en slootkantflora; ecologisch bermbeheer), macrofauna (ecologische kwaliteit van sloten in relatie tot riooloverstorten, waterzuiveringsinstallaties e.d.), vogels (relatie landbouw – weidevogels; openluchtrecreatie en broedvogels, EMF en meeuwen), etc. Indien praktisch haalbaar kan ook een eigen idee worden uitgevoerd.
In de eerste week schrijven de cursisten in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een geschreven onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met twee weken veldwerk in en rond Leiden. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen van gegevens in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt eenzelfde periode besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het leren zelfstandig milieubiologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren

Eindtermen:

  • Het kunnen uitwerken van een onderzoeksplan voor milieubiologisch veldonderzoek, met aandacht voor ceteris paribus, storende en conditionerende variabelen etc.;

  • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van milieubiologisch veldonderzoek, met alle verantwoordelijkheden voor terreinbeheerders, materiaal e.d. die erbij horen;

  • Het zelfstandig kunnen analyseren en publiceren van een verslag van het onderzoek

  • Het kunnen samenwerken in een groep, taakverdelingen, overleg, afspraken.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Semi-zelfstandig veld-onderzoek

Toetsing

Projectvoorstel en onderzoeksverslag

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Handleiding

Aanmelden

Via USIS

Contact

Dhr Dr. W.L.M. Tamis, telefoon 071-527 7479; email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Kosten: Beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).