Prospectus

nl en

BLOK 2 Basispracticum 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Met de vaardigheden opgedaan in het basispracticum 1 worden de vakken celfysiologie en microbiologie ondersteund.

Celfysiologie
Tijdens de practica worden ééncellige organismen (prokaryoten) en meercellige organismen, zoals dieren en hogere planten (eukaryoten) bestudeerd met de lichtmicroscoop. De focus ligt met name op de overeenkomsten en verschillen tussen deze cellen.
Fysiologische processen in de eukaryote cel worden gevolgd door:

  • Het bestuderen van passieve diffusie van water door membranen (osmose)

  • Het bestuderen van processen rondom de energievoorziening van de cel (fotosynthese)

Microbiologie
Tijdens deze practica wordt aandacht geschonken aan “Veilige Microbiologische Technieken” (VMT).
Om het motto “Microbiologie is overal” te bewijzen worden studenten uitgedaagd om uit lucht, water en aarde bepaalde bacteriën, gisten en schimmels te isoleren. Door zich te verdiepen in de leefomgeving en stofwisseling van micro-organismen wordt mbv de geschikte voedingsbodems uit slootwater en aarde één micro-organisme geisoleerd.
Verschillende micro-organismen worden gekarakteriseerd aan de hand van morfologische kenmerken en diverse kleuringen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is bedoeld als toelichting op de collegestof. Uitgaande van de vaardigheden verworven bij basispracticum 1 kunnen de studenten in zekere mate zelfstandig de experimenten plannen en uitvoeren. Studenten worden vertrouwd gemaakt met een wetenschappelijke manier van denken. Veel aandacht wordt besteed aan schriftelijke verslaggeving.

Eindtermen:
Studenten zijn in staat om zelfstandig een labjournaal bij te houden waarbij het doel van het experiment en de te bewijzen hypothese helder geformuleerd zijn. De resultaten van de experimenten moet door de student kritisch bekeken worden, gevolgd door een goed beargumenteerde conclusie.

Rooster

Zie rooster BLOK 2
h3. Onderwijsvorm

Practicum

Toetsing

De opgedane verdiepende kennis van het practicum wordt getoetst samen met de collegestof door middel van een schriftelijk tentamen.

Blackboard

Voorcolleges in de vorm van powerpoints. Website Biology Campbell-Reece

Literatuur

practicumhandeling 2011, Biology Campbell-Reece 9th ed., Cyllabi Celfysiologie 2011 en Microbiologie 2011.

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Ing. A.J.G. Regensburg-Tuïnk
email: a.j.g.regensburg@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De practica en de hoorcolleges van Celfysiologie en Microbiologie zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.
Bij de theoretische voorbereidingen van de verschillende proeven wordt gebruikt gemaakt van de website die bij Campbell hoort. Ter voorbereiding en ondersteuning van de practica wordt via Blackboard powerpoint presentaties met opdrachten aangeboden. De opdrachten horen voorafgaand aan het practicum te worden gemaakt en ingeleverd. Kennis van de theoretische achtergrond van de experimenten wordt getest door het beantwoorden van vragen en het maken van berekeningen. Verslaglegging vindt plaats in de vorm van een labjournaal of een verslag. Na de beoordeling kunnen de uitwerkingen met uitleg op Blackboard bekeken worden.