Prospectus

nl en

Clinical Neuropsychology

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

De cursus is ingangsvoorwaarde voor de masterspecialisatie Clinical Neuropsychology.

Beschrijving

Eén op de 5 mensen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met een hersenaandoening zoals autisme, encefalitis, hersenkneuzing, CVA, epilepsie, schizofrenie of dementie. Patiënten met een (vermeende) cerebrale aandoening worden vaak doorverwezen naar een klinisch neuropsycholoog. Deze is gespecialiseerd in het kwantitatief in kaart brengen van de aard, ernst en beloop van cognitieve (concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, afasie etc.), emotionele- en gedragsstoornissen (karakterveranderingen, depressie e.d.) en de behandeling of het management hiervan. De klinisch neuropsycholoog beschikt derhalve over een gedegen kennis van de bouw, werking en beïnvloeding van het gezonde (ontwikkelende) en zieke brein.

Belangrijke klinisch neuropsychologische vraagstellingen zijn:

  • Is er sprake van (non)cognitieve functiestoornissen?

  • Worden de stoornissen veroorzaakt door een beschadiging van of storing in de hersenen?

  • Welke gevolgen hebben de stoornissen voor het dagelijkse leven van de patiënt?

  • Zijn er therapiemogelijkheden?

De klinische neuropsychologie zal zich in de komende jaren steeds meer ontwikkelen tot een ‘evidence-based practice’, dat wil zeggen een wetenschappelijk beargumenteerd klinisch neuropsychologisch handelen dat gericht is op kwaliteitsverbetering, effectiviteit en doelmatigheid. Dit betekent dat de klinisch neuropsycholoog ook wetenschappelijk vaardig zal moeten zijn conform het ‘scientist-practitioner’-model.

Leerdoelen

In deze cursus maakt u kennis met:

  • de functionele neuro-anatomie, neuropathologie, neuro(patho)fysiologie en neurofarmacologie van het brein

  • de fenomenologie en epidemiologie van de bekendste neurologische, psychiatrische en neuropsychologische ziektebeelden

  • vraagstellingen, methoden & technieken (neuropsychologische tests en interventies, klinisch EEG, (functionele) MRI e.d.)

  • medisch-ethische en juridische aspecten van de (klinische) neuropsychologie, en recente klinisch wetenschappelijke ontwikkelingen. Een en ander zal worden gedemonstreerd aan de hand van casuïstiek en patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek van de afdeling/polikliniek Neuropsychologie van het LUMC (hoofd: Prof. dr. H.A.M. Middelkoop).

  • Studenten zullen kennis maken met het brede werkveld van de klinisch neuropsycholoog, waarbij kennis van verschillende neurologische, psychiatrische en neuropsychologische aandoeningen, de achterliggende pathologie, als ook de gebruikte methoden en technieken voor diagnostiek en behandeling op de voorgrond staan.

Rooster

Klinische Neuropsychologie (2011-2012):

Onderwijsvorm

Er zijn 8 wekelijkse colleges van 2 uur waarin neuropsychologische theorie en de toepassing hiervan in de klinische en/of wetenschappelijke praktijk gecombineerd worden aangeboden. Naast de colleges zijn er parallelle, (verplichte) werkgroepen van eveneens 2 uur. Tijdens de werkgroepen – die een verbreding/verdieping vormen van de colleges – zullen aan bod komen een diagnostiekpracticum, patiëntdemonstraties (papieren- en video casuïstiek) en recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de klinische neuropsychologie.

Toetsing

Tentamen met 40 meerkeuze-vragen over zowel het boek als de hoorcolleges(in het Engels) en een paper over een actueel (klinisch) neuropsychologisch thema.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

blackboard.leidenuniv.nl en zie ook www.neuropsychologie.leidenuniv.nl

Literatuur

Kolb, B & Whishaw, IQ. (2008). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th edition, 2008). ISBN: 0-7167-9586-8.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Contact

Mw. Dr. K. van der Hiele
Kamer: 4B15
Tel.: 071 5276642 (op maandag en vrijdag)
E-mail: Neuropsy@fsw.leidenuniv.nl