Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit onderdeel aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het eerste deel (A) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

 • Onderwijsstudies: leren en opleiden van jongeren. Hoe leren we van ervaringen en hoe bouwen we kennis op? Wat gebeurt er in de hersenen tijdens leren?

 • Gezinspedagogiek: gezinsopvoeding, tehuisopvoeding en intergenerationele overdracht van opvoeding;

Het vak is verdeeld in twee delen.
Onderwijsstudies
De specialisatie Onderwijsstudies biedt inzicht in hoe individuen leren, wat de mentale processen zijn die daarbij een rol spelen en hoe die processen (kunnen) worden beïnvloed. Door te begrijpen hoe leerlingen leren, kan de onderwijspraktijk zich beter richten op en aanpassen aan de unieke kenmerken van leerlingen. Hierbij komt ook de neurologische basis van leren ter sprake.

Gezinspedagogiek
De Gezinspedagogiek richt zich op de wetenschappelijke bestudering van het opvoedingsgericht handelen in het gezin en gezinsondersteunende of aanvullende instellingen. De rol van de gezinspedagoog is niet het diagnosticeren of het behandelen van leer- of gedragsproblemen maar het geven van voorlichting en opvoedingsondersteuning aan gezinnen en opvoeders. Binnen de specialisatie Gezinspedagogiek ligt de nadruk op het empirisch onderzoek waarbij ouders en kind bestudeerd worden vanuit zowel een intercultureel als een gedragsperspectief.

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is drieledig. Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel A zijn dat de werkvelden onderwijsstudies en gezinspedagogiek). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

Het tweede doel omvat het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis en leren deze kennis strategisch te gebruiken in samenwerking met anderen. In het latere beroepsleven als afgestudeerde (pedagoog) zal men dat ook moeten kunnen.

Een derde doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Door het maken van opdrachten en het schrijven van papers worden rapportagevaardigheden geoefend. Je leert een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zal je je in de latere beroepspraktijk schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: Eindtermen: 1.1 t/m 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Vragen kunnen tijdens de colleges en in de werkcolleges worden gesteld.

Toetsing

 • Verwerkingsopdrachten

 • Schrijfopdrachten

 • Een multiple choice tentamen.

De verwerkingsopdrachten moeten voldoende zijn. Het eindcijfer voor deel A is het gemiddelde van het tentamencijfer en het gemiddelde cijfer van de schrijfopdrachten (beide tellen voor 50% mee), waarbij de cijfers voor het tentamen en voor de beide schrijfopdrachten minimaal een 5,5 moeten zijn.

Blackboard

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Blackboard raadplegen.

Literatuur

 • Boek voor Onderwijsstudies wordt nog bekend gemaakt

 • Van IJzendoorn, M. H. (2008). Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam: Boom academic.

Aanmelden

Bij dit onderdeel melden studenten zich afzonderlijk aan voor deel A en deel B.
Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: dr. N. Saab & drs. A. Schrama
Kamer: 4A.37

Voor vragen rondom het Gezinspedagogiek-deel kan contact opgenomen worden met “C. Werner, MSc:“mailto:wernercd@fsw.leidenuniv.nl