Prospectus

nl en

Interpersonal Professional Skills

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voltijdstudenten kunnen een keuze maken voor het volgen van de cursus aan het begin of het eind van het eerste blok van het tweede semester.

 • Ingangseis periode 1: Vakken propedeuse eerste semester gehaald hebben .

 • Ingangseis periode 2: Alle vakken propedeuse gehaald hebben

Vrijstelling

Vrijstellingen voor IBV worden alleen verleend aan studenten die zelf als docent sociale vaardigheden en/of communicatievaardigheden doceren op HBO/WO niveau, met een relevante werkervaring van ten minste 2 jaar, ter grootte van ten minste 0.5 voltijd aanstelling. Overige werkervaring, noch andere vooropleidingen geven geen aanleiding tot toekenning van een vrijstelling IBV.

Indien men meent voor een vrijstelling voor IBV in aanmerking te komen, dient de aanvraag vóór 1 november 2010 bij de Onderwijsbalie ingeleverd te zijn.

Afgeronde vooropleidingen HBO of WO op relevante beroepsgebieden kunnen vooraf worden gemeld aan de coördinatoren IBV. In die gevallen wordt, mits gemeld voor 1 november 2011, gestreefd naar plaatsing in een IBV werkgroep met deelnemers van vergelijkbaar niveau, waardoor het leerrendement ook voor deze studenten geoptimaliseerd kan worden.

Beschrijving

In de cursus Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden komt de psycholoog in spé nadrukkelijk als ambachtsman/vrouw en als persoon naar voren. Waar elders in de studie de nadruk ligt op de kenniscomponent, gaat het hier om het hanteren van zichzelf als professioneel instrument in interpersoonlijke relaties. De cursus zal daarom betrekking hebben op aanleren van een algemene set basisvaardigheden, namelijk vaardigheden in het reflecteren en het bijsturen van het eigen gedrag. Daarnaast komt een beperkte set specifieke basisvaardigheden aan bod:

 • Elementaire gesprekstechnieken: doorvragen, samenvatten, parafraseren, reflecteren, etc.

 • Feedbackvaardigheden: geven en ontvangen van constructieve feedback

 • Besluitvorming: meningsvorming en beïnvloeding in groepscontext

 • Leidinggeven: directiviteit en samenwerking in projecten

Leerdoelen

De cursus Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden heeft als doel studenten te trainen in:

 • Het adequaat kunnen observeren en waarnemen van personen, situaties en relaties

 • Het adequaat kunnen toepassen van vaardigheden om eigen doelen te bereiken

 • Het flexibel kunnen toepassen van deze vaardigheden in verschillende contexten, waaronder reële beroepssituaties

 • Het adequaat kunnen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de ander

Rooster

Voor de inschrijving, zie de paragraaf ‘aanmelden’ onderaan deze pagina.

Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (2011-2012):

Let op: buiten deze verplichte werktijden zijn er individueel in te boeken skills-lab uren, video-gesprekken en individuele gesprekken.

Onderwijsvorm

Voltijd

De cursus wordt gespreid over 5 weken in het 2e semester verzorgd aan het begin of het eind van het eerste blok van het tweede semester. In week 6 wordt een afrondende metareflectie geschreven en een individueel eindgesprek gevoerd. Per week dienen studenten twee dagen aan de cursus te besteden. Let op: bij alle werkgroepen en werkcolleges is aanwezigheid verplicht. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor andere verplichte vakken, noch voor tentamens. Kies op grond daarvan de inschrijvingsperiode!

De vaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvormen:

De eerste 5 weken zijn er gezamenlijke werkcolleges over de theoretische achtergronden over de stof van die week (op donderdagochtend). Aansluitend volgen steeds twee practicumbijeenkomsten (2 dagdelen van 3 uur per week door een docent begeleid, op donderdagmiddag en vrijdagochtend). Er zijn schriftelijke reflectie-opdrachten per week aan de hand van gerichte opdrachten en vragen. Zelfstandig worden oefeningen uitgevoerd in het in het Skills-lab (aan de computer) gedurende ca. 2 uur per week aan de hand van video-opdrachten met vragen. Halverwege de cursus vindt een individueel gesprek plaats met de werkgroepbegeleider(s) over de vorderingen. In de 6e week wordt een metareflectie geschreven, en is er een afsluitend individueel gesprek met de werkgroepbegeleider(s).

Deeltijd

De cursus wordt gespreid over 5 weken in het begin van het 2e semester verzorgd. Per week dienen studenten ca. twee dagen aan de cursus te besteden. Let op: bij alle werkgroepen is aanwezigheid verplicht. Voor de hoorcolleges geldt aanwezigheidsplicht, dan wel het volledig bekijken van de online videoregistratie.

De vaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvormen:
Elke donderdagochtend vinden gezamenlijke werkcolleges over de theoretische achtergronden over de stof van de komende week. Daarnaast zijn er elke week twee opeenvolgende practicumbijeenkomsten (twee dagdelen van 3 uur, door een docent begeleid, op maandag-, en dinsdagavond). Schriftelijke reflectie-opdrachten per week aan de hand van gerichte opdrachten en vragen. Oefeningen in het Skills-lab (computer) gedurende ca. 2 uur, aan de hand van cd-rom/video opdrachten met vragen. Halverwege de cursus is er een individueel gesprek met de werkgroepbegeleider over de vorderingen. In de 5e en 6e week wordt een meta-reflectie geschreven, en vindt een afsluitend individueel gesprek met de werkgroepbegeleide(s) plaats.

Toetsing

Beoordeling van de participatie en progressie qua vaardigheden van de student in de cursus en gebleken vermogen tot integratie van theorie en praktijk in de verslagen. Bij onvoldoende deelname en progressie moet de gehele cursus opnieuw worden doorlopen.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Uitgebreide informatie over de cursus, opdrachten, en een deel van de literatuur worden via Blackboard verstrekt.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:

 • Remmerswaal (2008) Handboek Groepsdynamica (6e, 7e, 8e en 9e druk voldoen) [verkrijgbaar bij Labyrint]
  Verder studiemateriaal:

 • Print-outs van de via Blackboard aangeboden elektronische documenten (o.a. literatuur over wetenschappelijk interviewen & persoonlijke ontwikkeling) en in Skillslab gebruikte materiaal:

  • Skills-lab: GeVat3 basistraining in Professionele Gespreksvoering (J. Adema, K.van der Zee, P.R. Fokkinga, E.J.A. Bakker)

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Kies de periode zodanig dat je geen enkele overlap hebt met andere vakken/tentamens in verband met verplichte IBV aanwezigheid.

Voltijdstudenten kunnen een keuze maken voor het volgen van de cursus aan het begin of het eind van het eerste blok van het tweede semester.

 • Ingangseis periode 1: Vakken propedeuse eerste semester gehaald hebben. Aanmelding vanaf 5-7-2011 tot 1-12-2011 (vol = vol)

 • Ingangseis periode 2: Alle vakken propedeuse gehaald hebben. Aanmelding vanaf 23-1-2012 tot 1-2-2012 (vol = vol)

Contact

 • Mw. Drs. E. Bohnen (algemene coördinatie, studentzaken zoals vrijstellingen en presentie)
  Kamer 3B49
  Tel: +31 (0)71 527 3381
  E-mail: bohnen@fsw.leidenuniv.nl

 • Dr. M. Cleiren (algemene coördinatie, logistiek w.o. skills-lab, groepsindeling)
  Kamer 2B46
  Tel: +31 (0)71 527 3727
  E-mail: cleiren@fsw.leidenuniv.nl