Prospectus

nl en

Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Zodra kinderen ter wereld komen wordt er ‘gemeten’. Meteen worden bijvoorbeeld de grootte en het gewicht van het kind gemeten als eerste indicator van zijn ontwikkeling. In de daarna volgende dagen en jaren wordt voortdurend gemeten en dit om zeer uiteenlopende redenen. Voorbeelden zijn: het volgen van de motorische -, talige – en sociale ontwikkeling; het bepalen van deficiënties in het leervermogen van kinderen; het meten van inzicht van leerlingen in de leerinhouden van een bepaald vak; het meten van schoolvorderingen. Verschillende meetinstrumenten worden gebruikt zoals screeningslijsten, intelligentietesten, schoolvorderingstesten, schoolexamens enz.

Meet (of onderzoeks-) instrumenten worden niet lukraak ingezet. Eerst wordt bepaald op welke vraag (vragen) de meting(en) een antwoord moet geven. In de context van een klas (classroom assessment) wordt bepaald welke leerdoelen zullen worden gemeten en waarvoor de resultaten zullen worden gebruikt (bijvoorbeeld: vorderingstoetsen die helpen beslissen over het al dan niet doorstromen naar een volgende klas). Wanneer problemen of stoornissen worden gesignaleerd wordt als eerste stap in de hulpverlening op systematische wijze de diagnostische hulpvraag vastgesteld en geanalyseerd. Daarna wordt bepaald welke meet of onderzoeksinstrumenten zullen worden gehanteerd.

De ontwikkeling van deze instrumenten gebeurt op systematische wijze. Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling en het gebruik van meet- of onderzoeksinstrumenten is de kwaliteit ervan. Deze bepaalt immers of de beslissingen die we nemen op basis van de resultaten van de meting/het onderzoek terecht zijn.
Deze cursus laat zien welke verschillende vragen er beantwoord worden door middel van diagnostiek en assessment, variërend van vragen met betrekking tot de normale ontwikkeling en stagnaties in die ontwikkeling tot vragen met betrekking tot de leervorderingen en de problemen die bij het leren kunnen ontstaan.

De cursus sluit aan bij het studieonderdeel Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Leren en cognitie en is een voorbereiding op de cursus Methoden van klinische diagnostiek (bachelor differentiatie Orthopedagogiek) en Activerende leeromgevingen (bachelor differentiatie Onderwijsstudies).

Leerdoelen

Deze cursus beoogt dat de studenten inzicht verwerven in de volgende vier vraagstukken:
1. De plaats en de functie van diagnostiek en classroom assessment;
2. Het ontwikkelproces van diagnostische testen en classroom assessment instrumenten;
3. De kwaliteit van diagnostische testen en assesssment instrumenten;
4. Onderzoek van cognitieve factoren, van intelligentietesten, schoolvorderingstesten en classroom assessment.
De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De colleges bestaan uit een presentatie door de docent en werken in groepen tijdens de hoorcolleges. De presentatie door de docent heeft tot doel de studenten te introduceren in een thema, te ondersteunen in het schematiseren en overzicht te verwerven in de literatuur. Om studenten te helpen vaardig te worden in het kunnen hanteren van kennis en inzichten bij het interpreteren, analyseren en evalueren van praktijksituaties, maken de studenten aansluitend op de presentatie kennis met de praktijk.

Toetsing

De studenten worden individueel, schriftelijk getoetst. De toets bestaat uit een combinatie van inzichtvragen over de leerinhouden van deze cursus (MC-vragen) en van toepassingsvragen (korte open vragen).

Blackboard

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: prof. dr. Espin.