Prospectus

nl en

Observatie van ouder-kind interacties

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In zowel onderzoek als in de klinische praktijk is de gestructureerde observatie van ouder-kind interacties van groot belang. Kennis van verschillende observatietechnieken is nodig voor een goed begrip van de interactiepatronen tussen ouders en kinderen en voor het adequaat in kaart brengen van dergelijke patronen.

In dit vak maken studenten kennis met de basiskennis en –vaardigheden voor de gestandaardiseerde observatie van gezinsinteracties. Tijdens de colleges worden video’s van ouders en kinderen in verschillende settings (thuis en laboratorium) en in verschillende situaties (o.a. vrij spel, gestructureerde taken, frustratietaken) bekeken en gecodeerd. Oudergedragingen zoals sensitiviteit en disciplineren en kindgedragingen zoals agressie, gehoorzaamheid en prosociaal gedrag komen aan bod. Codeersystemen voor de babytijd, de vroege kindertijd en de adolescentie worden besproken. Zowel macro- als micro-codeersystemen worden gepresenteerd, alsmede de voor- en nadelen van verschillende typen codeersystemen (zoals schalen en gedragsfrequenties).

Leerdoelen

 • Verwerven van kennis over observatie als onderzoeksinstrument (eindterm 1.4)

 • Verwerven van kennis over centrale constructen en theorieën m.b.t. de observatie van ouder-kind interacties. (1.1)

 • Praktische ervaring opdoen met gestandaardiseerde observatie van ouder-kind interacties

 • Leren beoordelen en interpreteren van empirische resultaten van observatie-onderzoek (2.4; 2.6; 2.8; 3.1)

 • In groepjes praktische opdrachten uitvoeren en presenteren (2.9; 2.10)

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges (waarvoor huiswerk kan worden opgegeven).

Toetsing

 • Schriftelijk gesloten-boek tentamen met korte open (invul)vragen.

 • Schriftelijk open-boek tentamen met korte open vragen.

Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Full-text papers die via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

 • Over de colleges en literatuur: mondeling voor/tijdens/na colleges of via email: prof. dr. J. Mesman

 • Over de werkgroepen: bij de eigen werkgroepdocent, mondeling of via email (namen tzt bekend)