Prospectus

nl en

Jurisprudence and Penal Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Volgens de strafrechtsgeleerde D. Simons kan het strafrecht worden onderscheiden in strafrecht in objectieve en in subjectieve zin. Het eerste betreft het geheel van verboden en geboden dat bij overtreding ervan een straf of maatregel oplevert. Het strafrecht in subjectieve zin betreft het recht tot straffen. Het moderne strafrecht kenmerkt zich door een intrinsiek debat omtrent de legitimiteit van het strafrecht en de strafmacht. In dit vak reflecteert de student over de grondslagen van het strafrecht in subjectieve zin. Daarbij zullen verschillende opvattingen van rechtsfilosofen als Beccaria, Hegel, Hobbes, Rousseau en Kant over het strafrecht en de macht tot straffen worden behandeld. Tevens leren de studenten bij dit vak hoe de grondslagen van de concrete strafrechtelijke vraagstukken moeten worden betrokken bij de strafrechtsbeoefening. Daarbij wordt de spanning tussen de instrumentaliteit en rechtsbescherming gehanteerd als een rode draad bij het bediscussiëren van de strafrechtsfilosofische thema’s van de moderne tijd. Tijdens de laatste bijeenkomst zal een concreet strafdossier, het terrorisme, worden behandeld in het licht van de voorafgaande theoretische reflecties op het moderne strafrecht. Aan de hand van dit dossier leert de student op welke wijze de rechtsfilosofische debatten doorwerken in de strafrechtspraktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat de student aan het einde van de cursus in staat is de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch te beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus is de student in staat de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch te beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: 2 × 2 uur per week een combinatie van hoor- en werkcollege gedurende vijf weken

 • Namen docenten: Prof. dr. mr. A. Ellian

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Werkstuk/paper

Het eindcijfer is het resultaat van de beoordeling van de eindpaper en het schriftelijk tentamen .

Inleverprocedures
De paper dient in de vierde week te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • P.B. Cliteur & A. Ellian, Encyclopedie van de rechtswetenschap, Kluwer, 2009

 • G. Molier en Timo Slootweg (red) Soevereiniteit en recht. Rechtsfilosofische beschouwingen., BUJ 2009

 • Delen uit: D. Simons, Leerboek van het Nederlandsche strafrecht, Eerste Deel, derde druk, P. Noordhoff

 • J. J. Rousseau, Het maatschappelijk verdrag, Boom, 2004

 • Thomas, Hobbes, Leviathan, Boom, 2004

 • Hannah Arendt, Eichmann in Jeruzalem, Atlas, 2005

 • Y. Buruma, 100 jaar strafrecht, Amsterdam University Press

 • R. Foqué & A. C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, Kluwer, 1990

 • M. J. Borgers, I. M. Koopmans, F. G. H. Kristen, Verwijtbare uitholling van schuld, Ars Aequi Libri, 1998

 • U. Rossenthal, E. Muller, A. Ruitenberg, Het Terroristische kwaad. Diagnose en bestrijding, Boom, 2005

 • Delen uit: E.R. Muller, U. Rosenthal, R. de Wijk (red0, Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, Kluwer 2008

Werkboek:
Geen

Reader:
Een aantal teksten (studiemateriaal) zal op blackboard worden gezet.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. Timo Slootweg

 • Werkadres: KOG, A326

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: T.J.M.Slootweg@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 8.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO