Prospectus

nl en

Tax Theory and Policy

Course
2011-2012

Toegangseisen

Studenten die de vakken DB I, DBII, Formeel Belastingrecht niet hebben afgerond, wordt deelname met klem ontraden.

Beschrijving

Het vak Theorie van het belastingrecht gaat in op een aantal fundamentele vragen zoals: waar haalt de overheid het recht vandaan belasting te heffen? Wat is de betekenis van criteria als gelijkheid, gelijke behandeling en non-discriminatie voor de vormgeving van het fiscale stelsel? Is het zinvol om te denken in termen van ‘fiscale beginselen’ zoals het draagkrachtbeginsel, of is een breder beoordelingskader vereist? Hierbij wordt een voornamelijk politiek-filosofisch perspectief gehanteerd.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten inzicht te geven in de grondslagen van het belastingrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud:

 1. De student kan de verschillende noties uit de politieke filosofie met betrekking tot rechtvaardigheid onderling vergelijken en toepassen op fiscale vraagstukken, zowel in de sfeer van beginselen (draagkrachtbeginsel) als ten aanzien van keuzen in de vormgeving van belastingen.
 2. De student heeft inzicht in de samenhang tussen politiek-filosofische tradities, belastingbeginselen en vraagstukken van fiscaal-juridische vormgeving.
 3. De student heeft op hoofdlijnen kennis van het politiek-filosofische denken over belastingheffing en -recht.

Eindtermen vaardigheden:

 1. De student kan met één of meer studenten samenwerken om tot een gezamenlijke onderzoeksvraag te komen.
 2. De student kan ten behoeve van deze onderzoeksvraag open zoeken naar literatuur/jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
 3. De student kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde raakvlakken tussen politieke filosofie en belastingrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
 4. De student kan gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.
 5. De student kan zelfstandig onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die bij dit vak aan de orde zijn geweest en de onderzoeksresultaten neerleggen in een essay, dat inhoudelijk en naar vormgeving aan academische eisen voldoet.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. H Vording, prof. mr. O.I.M. Ydema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. H. Vording, prof. mr. O.I.M. Ydema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Tevoren inleveren van opdrachten die betrekking hebben op de voorgeschreven literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Opdrachten werkgroepen: voor elke werkgroep bereidt de student individueel de uitwerking van een opdracht voor die betrekking heeft op de voorgeschreven literatuur.
Kennistoets: na afloop van het onderwijs legt elke student een openboektoets af.
Essay: Studenten bespreken een door hen zelf geformuleerde vraagstelling en opzet met de docenten.
Alle essays – naar keuze individueel of met één mede-auteur geschreven – worden individueel met de docenten besproken en beoordeeld. Na afloop van de bespreking stellen de docenten het eindcijfer vast op basis van de ingeleverde opdrachten, het resultaat van de kennistoets, en het essay. Zo nodig geven zij aanwijzingen voor verbetering van het essay, aan te brengen binnen een door hen bepaalde periode.

Inleverprocedures
Via Blackboard, uiterlijk op een vóór de aanvang van de cursus via Blackboard gepubliceerd tijdstip.

Examenstof
Er is geen tentamen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • John Locke, Second Treatise on Government, ISBN 0-915144-86-7.

 • Liam Murphy en Thomas Nagel, The Myth of Ownership, Taxes and Justice, New York, Oxford University Press 2002, ISBN 0-19-515016-3.

Werkboek:
Geen; opdrachten worden via Blackboard verstrekt.

Reader:
Leesbundel Theorie van het Belastingrecht

Aanbevolen studiemateriaal
Voornamelijk in de vorm van weblinks naar informatiebronnen, zie Blackboard.

Aanmelden smorawek

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. H. Vording

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: h.vording@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B-211

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.