Prospectus

nl en

International Tax Law I

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Belastingheffing stopt niet aan de grens. Belastingplichtigen houden zich immers ook niet aan grenzen: zij wonen, werken en investeren niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dat geldt in het bijzonder voor de inwoners van een internationaal georiënteerde handelsnatie als Nederland. Daarnaast is Nederland ook een aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse bedrijven, niet in de laatste plaats vanwege het uitgebreide netwerk van belastingverdragen dat Nederland heeft gesloten. Deze grensoverschrijdende activiteiten roepen allerlei vragen van internationaal belastingrecht op.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud:

 • De student heeft kennis van de grondslagen van het internationaal belastingrecht (directe belastingen).

 • De student heeft op hoofdlijnen kennis van het systeem van de toewijzing van heffingsrechten onder belastingverdragen en de voorkomingsmethoden.

 • De student heeft op hoofdlijnen kennis van de reikwijdte en werking van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

 • De student heeft op hoofdlijnen kennis van de buitenlandse belastingplicht in de Nederlandse heffingswetten, in het bijzonder de buitenlandse belastingplicht in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de dividendbelasting 1965.

Eindtermen vaardigheden:

 • De student kan uit een casus op het terrein van het internationaal belastingrecht de relevante fiscale problematiek destilleren.

 • De student kan met een of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.

 • De student kan gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.

 • De student kan ten behoeve van een op te lossen onderzoeksvraag open zoeken naar literatuur/jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.

 • De student kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

 • De student kan ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

 • De student kan gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.

 • De student kan zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het internationaal belastingrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

 • Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Kan worden gedownload via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges en werkcolleges bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis en inschrijflijsten secretariaat.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. D.M. Broekhuijsen

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: d.m.broekhuijsen

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.