Prospectus

nl en

Value Added Tax and Real Estate Transfer Tax

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Omzetbelasting betalen wij bij vrijwel elke aankoop die wij op een dag doen. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze belasting de Staat veel geld oplevert. Vanuit maatschappelijk oogpunt bezien is derhalve sprake van een belangrijke belasting. In het kader van dit vak wordt aandacht besteed aan de vraag welke omzetbelastingvarianten bestaan, wie binnen ons huidige stelsel van de omzetbelasting belastingplichtig is, waarover wordt geheven, welke vrijstellingen en tarieven gelden etc. Omdat de omzetbelasting binnen Europa vrijwel volledig is geharmoniseerd, zal de Europese dimensie uitgebreid aan de orde komen. Tevens wordt in dit vak aandacht besteed aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting, die wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, hangt sterk samen met de BTW. Een gezamenlijke behandeling van beide belastingwetten in één vak is derhalve gewenst.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud:

 1. De student heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW en in de samenhang tussen de BTW en de overdrachtsbelasting.
 2. De student heeft op hoofdlijnen inzicht in de Europese dimensie van de BTW.
 3. De student heeft inzicht in de voor- en nadelen van dit stelsel en van andere stelsels van heffing van omzetbelasting;
 4. De student heeft inzicht in de wijze waarop de Europese richtlijnen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
 5. De student heeft terzake van de heffing van omzetbelasting kennis van de volgende onderwerpen: belastingplicht, belastbare feiten, plaats van de prestatie, vrijstellingen, maatstaf van heffing en aftrek van voorbelasting.
  Eindtermen vaardigheden:
 6. De student kan uit een casus op het terrein van de BTW de relevante fiscale problematiek destilleren.
 7. De student kan met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
 8. De student kan gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
 9. De student kan ten behoeve van een op te lossen onderzoeksvraag open zoeken naar literatuur/jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
 10. De student kan arresten op het terrein van de BTW van zowel nationale rechterlijke instanties als van het Hof van Justitie analyseren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Tevens moet hij die arresten kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan en ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
 11. De student kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
 12. De student kan ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.
 13. De student kan gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.
 14. De student kan zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van de BTW.
 15. De student kan zelfstandig een probleem oplossen met betrekking tot een andere kostprijsverhogende belasting, waarvan de regelgeving niet in het onderwijs behandeld is.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie telt mee voor credit

Inleverprocedures
Volgens participantensysteem (beschreven in het werkboek).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

De inschrijving voor de werkgroepen kan alléén via de inschrijvingslijsten die vier weken voor aanvang van het vak bij het secretariaat belastingrecht liggen. NB: de inschrijving sluit vóór aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijvingstermijn!
Inschrijving voor het hoorcollege via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. Mr. B. Butzelaar

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B217

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak secretariaat

 • E-mail: b.butzelaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economisch vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B-211

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.