Prospectus

nl en

Financial Accounting

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voor deelname aan het vak worden geen ingangseisen gesteld.

Beschrijving

In het vak staat het jaarrapport van de onderneming centraal. Management van een organisatie vereist grondige kennis van financiële vraagstukken. Operationele en strategische beslissingen worden namelijk veelal op grond van financiële overwegingen genomen. Ook voor juristen is het uiterst nuttig om kennis te hebben van financiële vraagstukken vooral om bij financieel georiënteerde zaken als adequate gesprekspartner te kunnen fungeren. Het vak richt zich op het als jurist of manager kunnen analyseren van een jaarrapport van een onderneming om de juiste informatie eruit te kunnen halen.
Onderwerpen die centraal staan zijn onder meer:

 • Wet- en regelgeving op het terrein van de externe verslaggeving, met name International Financial Reporting Standards

 • Basisstukken van de jaarrekening: balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht

 • Analyse van de jaarrekening

 • Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening

 • Concernrelaties, waaronder deelnemingen en consolidatie

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: : het inleiden van de student in de financiële verslaggeving van ondernemingen, zodat deze kan meedenken, meepraten en oordelen over financieel-economische kwesties. Het vak belicht zowel de economische als de juridische aspecten van de jaarverslaggeving.
De leerdoelen (gekoppeld aan de eindtermen van de minor) zijn:

 1. grondige kennis van en inzicht hebben in de jaarverslaggeving en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de bedrijfswetenschappen.
 2. kennis hebben van de voornaamste regels met betrekking tot het opstellen van een jaarrapport
 3. beheersen van vaardigheden die nodig zijn bij het opstellen van een jaarrapport.
 4. uiteindelijk zal de student in staat zijn een jaarrapport te analyseren en te begrijpen en daarover een oordeel uit te spreken.
 5. het verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: het kunnen begrijpen van alle aspecten van een jaarrapport van een onderneming, op basis van hun kennis en analytische vaardigheden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: dr. D.H. van Offeren

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studiestof dient vooraf te worden doorgenomen.

Werkgroepen

 • Namen docenten:. drs. R.P. Ory

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Vraagstukken dienen te worden voorbereid om aan de discussie deel te kunnen nemen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Klaassen,. J., M.N. Hoogendoorn en R.G.A. Vergoossen, Externe verslaggeving, laatste druk, Noordhoff, ISBN-978-90-01-71010-1

Werkboek:
Werkboek en Reader Financial Accounting 2011-2012

Reader:
Gecombineerd, zie Werkboek.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Naam: drs. R.P. Ory

 • Werkadres: KOG B2-32

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071-5278873

 • E-mail: r.p.ory@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: FEV

 • Afdeling: CBW

 • Kamernummer secretariaat: B2-29

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag,9:00-12:00 en 13:00-17:00

 • Telefoon secretariaat: 071-5277851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.