Prospectus

nl en

Corporate Finance

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voor deelname aan het vak worden geen ingangseisen gesteld. Echter, voorkennis van het vak Business and Entrepreneurship strekt tot aanbeveling.

Beschrijving

Corporate finance betekent ondernemingsfinanciering. Hieronder wordt verstaan het aanwenden en aantrekken van vermogen op zo efficiënt mogelijke wijze. Een belangrijke afweging daarbij is die tussen risico en rendement. Zo wordt ondermeer gekeken naar investeringsselectiemethoden: hoe bepaalt het management van een onderneming of een door haar beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een dergelijke investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met de inschattingen van onzekerheid? Werkkapitaalbeheer is een belangrijke activiteit in een onderneming. Wat voor debiteurenbeleid kan de onderneming het beste voeren en wat is de optimale voorraadomvang? Ook financial planning is een belangrijk onderdeel van corporate finance. Hoeveel financiering is nodig om de groei en investeringsplannen van de onderneming te kunnen laten plaatsvinden? Wat is de gewenste omvang van het eigen vermogen, welke verschillende soorten aandelen kunnen worden uitgeven, hoe verloopt een beursgang? Hoeveel vreemd vermogen is acceptabel en in welke vorm kan het aangetrokken worden? Hoeveel bedragen de vermogenskosten van de onderneming en wat is de onderneming waard? Onderwerpen die allemaal te maken hebben met de optimale financiering van een onderneming. Indien van toepassing, worden de thema’s vanuit verschillende invalshoeken belicht. Ook zullen de onderwerpen in een juridsche context worden geplaatst.

Leerdoelen

Doel van het vak: Doel van het vak is: het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken
Beoogd wordt voor juristen het cijfermatig en bedrijfseconomisch inzicht in een onderneming en de bedrijfsprocessen te vergroten en vertrouwd te maken met de theorie van de ondernemingsfinanciering. De vraagstukken worden geplaatst in een juridische context.
De leerdoelen (gekoppeld aan de eindtermen van de minor) zijn:

 1. grondige kennis van en inzicht hebben in de ondernemingsfinanciering en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de bedrijfswetenschappen.
 2. het ontwikkelen van een multidisciplinaire denkwijze met betrekking tot recht en bedrijfswetenschappen
 3. het vergroten van het financieel-economisch inzicht in ondernemingen, vanuit zowel bancair als ondernemingsperspectief;
 4. het verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: Het ingevoerd zijn in de theorie van de ondernemings¬financiering en in de wijze waarop deze theorie in de praktijk wordt toegepast.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mw. dr. M.P. Lycklama à Nijeholt en drs. R.P. Ory

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studiestof dient vooraf te worden doorgenomen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten:. mw. dr. M.P. Lycklama à Nijeholt en drs. R.P. Ory

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Vraagstukken dienen te worden voorbereid om aan de discussie deel te kunnen nemen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, laatste druk, ISBN 9780077123321

Werkboek:
Werkboek en Reader Corporate Finance 2011-2012

Reader:
Gecombineerd, zie Werkboek.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: drs. R.P. Ory

 • Werkadres: KOG B2-32

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071-5278873

 • E-mail: r.p.ory@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: FEV

 • Afdeling: CBW

 • Kamernummer secretariaat: B2-29

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag,9:00-13:00 en 14:00-17:00

 • Telefoon secretariaat: 071-5277851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.