Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Private International Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Zoveel landen, zoveel rechtsstelsels en zoveel rechters. In onze wereld van meer dan 200 staten rijzen voortdurend drie vragen: (a) Welk van de 200 rechtsstelsels is van toepassing op een privaatrechtelijke rechtsverhouding die met twee of meer staten is verbonden? (b) Zijn de rechters van de ene of de andere staat bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil in een privaatrechtelijke zaak kennis te nemen? © Heeft de uitspraak die de rechter van de ene staat doet, ook betekenis in een andere staat? Deze drie vragen staan centraal in het internationaal privaatrecht (“ipr”).
Studenten leren hoe zij vorenstaande vragen van ipr systematisch kunnen analyseren en beantwoorden, met behulp van diverse (deels Engelstalige) rechtsbronnen, zoals verdragen, verordeningen, wetgeving, rechtspraak en literatuur. Zij zijn in staat het geldende ipr toe te passen op reële casusposities. Ook verkrijgen zij inzicht in de rechtspolitieke dimensies van het ipr. Ten slotte worden zij uitgedaagd om na te denken over de richting waarin het ipr zich zou dienen te ontwikkelen. De cursus bestrijkt met name de onderdelen vermogensrecht en procesrecht van het Nederlandse privaatrecht. Het ipr heeft voorts raakvlakken met het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de rechtsvergelijking. Onderzoek op het terrein van het ipr vindt dan ook plaats in alle onderzoeksprogramma’s van het E.M. Meijers Instituut.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak: studenten vertrouwd te maken met het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht, ten behoeve van praktische toepassing en kritische reflectie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • hebben inzicht verworven in het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht;

 • zijn in staat een casus op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijke geschillen;

 • zijn in staat kritisch te reflecteren op de maatschappelijke en politieke rol van het (internationaal privaat)recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Prof. mr. M.V. Polak, Prof. dr. V. Van Den Eeckhout

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. M.V. Polak, Prof. dr. V. Van Den Eeckhout

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de verplichte studiestof en voorbereiding van de casusvragen, een en ander per werkgroep aangegeven in de Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminars over een onderwerp naar keuze

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. mr. M.V. Polak, Prof. dr. V. Van Den Eeckhout

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de verplichte studiestof en voorbereiding van casusvragen en discussievragen voor actieve deelname aan debat tijdens de seminars een en ander per seminar aangegeven in de Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid.

 • Vooraf ingeleverde uitwerkingen krijgen schriftelijk commentaar.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

 • De beantwoording van de casusvragen ten behoeve van de 5 werkgroepen, de deelname aan de discussie tijdens de 2 seminars en de eventueel ingeleverde schriftelijke werken voor de seminars worden niet becijferd, maar dienen als voorbereiding op het schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Wordt bekend gemaakt in de Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid en via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht (meest recente druk)

 • Ars Aequi Wetseditie (K. Boele-Woelki red.), Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen & Wetten 2011/2013 (meest recente druk)

 • Ars Aequi Jurisprudentie / T.M.C. Asser Instituut (D.A. Pettengell red.), Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak 2011 (meest recente druk)

 • Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2012)

 • Via Blackboard wordt verplicht studiemateriaal beschikbaar gesteld

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2012)

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in de Leidraad en op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Naam: Secretariaat Internationaal Privaatrecht (Mw. I.M. Gonzalez-Holl)

 • Werkadres: KOG, Kamer B2.41

 • Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, sectie Internationaal Privaatrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.41

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.