Prospectus

nl en

Dispute Resolution in Public Law - Privatissimum and Practicum

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Beschrijving

Rechtsbescherming tegen de overheid is van fundamenteel belang. Hoe die rechtsbescherming dient te worden vormgegeven, is echter geen vaststaand gegeven. Burgers dienen in hun belangen te worden beschermd; bestuursorganen moeten hun bestuurstaak efficiënt en effectief kunnen uitoefenen. Dat kan een zekere spanning opleveren, bijvoorbeeld bij de aanleg van een snelweg als de A4. Het belang van omwonenden en milieugroeperingen vraagt om een procedure die met vele waarborgen is omkleed. Het belang van de aanleg van een door het bestuur essentieel geachte weg verlangt een procedure die snel tot duidelijkheid leidt. Binnen dit spanningsveld tussen “individueel” en “algemeen” belang komt het bestuursprocesrecht nader tot ontwikkeling. Een ander spanningsveld is gelegen in de taakverdeling tussen bestuur en rechter. Het bestuursprocesrecht zoekt naar mogelijkheden om geschillen tussen burger en overheid door de rechter definitief te laten beslechten, zonder dat de rechter de bestuurstaak op zich neemt.
Dit vak beoogt studenten grondige kennis en begrip bij te brengen van de rechtsbescherming in het publiekrecht. Niet alleen de regels van het bestuursprocesrecht worden bestudeerd, ook aan de achtergrond van deze procesregels en de context waarbinnen ze functioneren wordt uitgebreid aandacht besteed. Waarom gelden er korte, strikte beroepstermijnen? Waarom kan de rechter niet in alle gevallen zelf in de zaak voorzien? Vraagt de aard van de bestuurstaak om eigen procedurele regels, afwijkend van het burgerlijk procesrecht of strafprocesrecht?
Binnen het vak bestaat in het bijzonder aandacht voor de vraag hoe het procesrecht in de praktijk wordt toegepast. Zo wordt bezien welke rol de advocaat, het bestuursorgaan en de rechter innemen in het bestuursrechtelijk proces. In verschillende werkcolleges wordt het procesrecht belicht vanuit het perspectief van een van deze procesdeelnemers. De meeste docenten zijn tevens werkzaam in de praktijk van het bestuursprocesrecht en zijn daarom bij uitstek in staat om de verbinding met de rechtspraktijk te leggen.
In dit privatissimum/practicumvak worden zowel hoor- als werkcolleges verzorgd. De hoorcolleges volgen eerst het chronologisch verloop van het proces van bestuurlijke voorprocedure, beroep en hoger beroep. Vervolgens staan enkele bijzondere thema’s centraal, waardoor het procesrecht in een bredere context wordt geplaatst. Zo bestaat aandacht voor andere methoden om conflicten met de overheid te beslechten, de invloed van digitaal procederen en voor de relatie met de rechtsbescherming die wordt geboden door de burgerlijke rechter. Studenten schrijven voorafgaand aan het hoorcollege een journal. In een kort stuk reflecteren zij op de studiestof. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven hoe de verschillende bestudeerde bronnen zich tot elkaar verhouden, hoe het specifieke onderwerp van de week zich verhoudt tot de overige onderwerpen in de collegecyclus en welke thema’s in het college toelichting behoeven. De journals waarborgen dat het hoorcollege aansluit op het kennisniveau van de student en een duidelijke meerwaarde heeft boven de bestudering van het studiemateriaal.
Er worden drie verschillende typen werkcolleges aangeboden. De eerste weken bestaan uit discussiecolleges, waarin een actueel en controversieel thema centraal staat. Studenten schrijven een discussiestuk waarin zij de problematiek uiteenzetten en zelf stelling innemen. Tijdens het werkcollege wordt aan de hand van deze stellingen gediscussieerd. Daarna staan afwisselend casus- en praktijkcolleges op het programma. De casuscolleges trainen de student om de bestudeerde procesregels toe te passen op praktijkcasus. In het praktijkcollege legt de advocaat, de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan of de rechter uit hoe hij of zij zijn of haar rol ziet in het proces, welke opstelling hij of zij kiest en welke procesregels hij of zij ziet als de meest belangrijke in de praktijk. De collegecyclus sluit af met een eindopdracht, waarbij de student de getrainde vaardigheden en opgedane kennis dient toe te passen. Aan de hand van een complexe casus wordt een beroepschrift geschreven en een procesadvies aan de cliënt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat studenten diepgaande kennis verwerven van de regels van het bestuursprocesrecht en inzicht verkrijgen in het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud:
1. De student heeft grondige kennis van de regels van het bestuursprocesrecht.
2. De student heeft diepgaand inzicht in de functie van het rechterlijk proces, de rol die de verschillende procesdeelnemers innemen en de resultaten die met het proces kunnen worden bereikt.
3. De student heeft grondige kennis van en inzicht in de eisen die nationale en Europeesrechtelijke wetten en rechtsbeginselen stellen aan rechtsbescherming tegen handelen van de overheid.
4. De student is in staat de regels van het bestuursprocesrecht in een historische ontwikkeling te plaatsen en heeft inzicht in ontwikkelingen die in de toekomst worden verwacht.
Eindtermen vaardigheden:
1. De student is in staat om zelfstandig literatuur en jurisprudentie te vergaren, te analyseren en daarop kritisch te reflecteren.
2. De student kan de verschillende thema’s die in het vak worden behandeld in onderling verband bezien.
3. De student kan de abstracte informatie uit literatuur en jurisprudentie toepassen op complexe casus.
4. De student kan een beroepschrift schrijven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: o.a. M.M. Groothuis, W. den Ouden, J.E.M. Polak, Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: journals, zie werkboek en blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: o.a. Y.E. Schuurmans, T. de Jong en J.M.J. van Rijn van Alkemade

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden werkgroepopgaven, eenmaal discussiestuk schrijven en stellingen bepleiten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstukken, waaronder 6 journals (40% van het eindcijfer), 1 discussiestuk (20% van het eindcijfer) en 1 eindopdracht (40% van het eindcijfer)

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
De inleverprocedures worden via Blackboard bekendgemaakt

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Boek wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Werkboek:
Werkboek ‘Publiekrechtelijke geschillenbeslechting (priv/prac)’

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 09.00-16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.