Prospectus

nl en

Environmental Law and Town and Country Planning

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het Omgevingsrecht reguleert een veelheid aan activiteiten in de Nederlandse samenleving: kan een vuilstortplaats geschikt worden gemaakt tot recreatiepark? In hoeverre is woningbouw langs de randen van Schiphol mogelijk? Hoe om te gaan met de wens om honderden windmolens te plaatsen op Urk op nog geen 800 meter afstand van diverse woningen? Torpederen milieu-eisen de in het kader van onze economische vooruitgang noodzakelijke 2e Maasvlakte?

Mee kunnen praten en mee kunnen denken over dergelijke omgevingsrechtelijke vraagstukken is iets wat onontbeerlijk is voor een staats- en bestuursrecht jurist. Niet alleen leiden diverse vraagstukken in de media tot hevige discussies, ook blijkt het lastig te zijn de complexe materie op een voor de burger inhoudelijk goed te volgen niveau uit te leggen en in de context te plaatsen.

Ook wat competenties betreft, komt er veel bij kijken: men moet juridisch inhoudelijk expert zijn maar ook sociaal vaardig en een strategisch denker. Met het gebonden keuzevak Omgevingsrecht wordt inhoud gegeven aan de juridische kennis op dit voor de praktijk zeer relevante terrein.
Het recht dat van toepassing is op de fysieke leefomgeving heeft zich fragmentarisch ontwikkeld en is complex. Dat is een reden te meer om dit keuzevak te volgen. Voor de bodem, het water, de lucht, de flora en fauna en de gebouwde constructies zijn afzonderlijke wetten vastgesteld, zonder dat daarbij veel aandacht is besteed aan de onderlinge verhouding tussen de betreffende wetten. Iedere wet kent zijn eigen afwegingskader, onderzoeksplichten, belangenafweging, bevoegdheidsverdeling, procedures en rechtsbescherming.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat grote (bouw)projecten vaak vastlopen of aanzienlijke vertraging ondervinden. In het gebonden keuzevak word je in de eerste plaats een overzicht geboden van de verschillende subterreinen van het Omgevingsrecht (het ruimtelijk ordeningsrecht, het milieurecht, het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht). Ook worden de inmiddels door de wetgever bedachte oplossingen om meer onderlinge samenhang en coördinatie tussen die onderdelen besproken en getoetst op hun validiteit. Zo komen vragen aan de orde als hoe verhouden de mogelijkheden tot versnelling van de besluitvorming zich tot het bestaande recht en tot elkaar (toekomstig recht)? Met andere woorden: dreigt hier niet een paradox te ontstaan waar de oplossingen tot samenhangende en coördinerende besluitvorming weer vragen om nieuwe oplossingen tot samenhang en coördinatie van de reeds gecoördineerde besluitvorming. Een andere belangrijke vraag is hoe sommige oplossingen zich verhouden tot de materiële invloed van het Europese recht op het Omgevingsrecht (de invloed van Europese milieukwaliteitseisen, de mer-richtlijnen en de vogel-habitatrichtlijnen)? Ook is van belang te onderzoeken in hoeverre voldoende rekening wordt gehouden met algemene rechtsbeginselen zoals het legaliteitsbeginsel, het voorzorgsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het specialiteitsbeginsel en het recht op toegang tot de rechter? Tenslotte is het nog maar de vraag of de oplossing altijd in de juridische sfeer moet worden gezocht om de besluitvorming sneller en slagvaardiger te laten verlopen en in hoeverre de burgers en het bedrijfsleven daarbij daadwerkelijk gebaat zullen zijn? In het onderwijs zal samen met de studenten worden gezocht naar antwoorden op bovenstaande vragen. De antwoorden zullen voor een belangrijk deel moeten worden gevonden in bestaande (recente) jurisprudentie en wetenschappelijke beschouwingen.
Centraal in dit vak staan de toestemmingen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving, de samenhang en coördinatie tussen die verschillende toestemmingen en de juridisch (complexe) vraagstukken die daarbij spelen. Er zal veel gebruik worden gemaakt van recente jurisprudentie en voorbeelden uit de actualiteit.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het gebonden keuzevak is: verwerven van diepgaand inzicht in het Omgevingsrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen kennis en inzicht
1. De student heeft grondige kennis van en inzicht in het huidige en toekomstige Omgevingsrecht en de onderlinge samenhang tussen de verschillende omgevingsrechtelijke regelingen
2. De student heeft kennis van actuele vraagstukken op het terrein van het Omgevingsrecht
Eindtermen academische en andere vaardigheden
1. De student is in staat om literatuur, juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op het Omgevingsrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
2. De student is in staat om actief een wetenschappelijk onderbouwd standpunt in te nemen in discussies over (actuele en maatschappelijke) onderwerpen betreffende het Omgevingsrecht en daarover kritische vragen te stellen.
De student is in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 5

 • Namen docenten: Mr dr. M. Lurks en mr A. ten Veen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Tijdens de werkcolleges wordt op thematische wijze het Omgevingsrecht behandeld. Daarbij worden recente uitspraken van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld, ten einde het te behandelen thema casus gestuurd in perspectief te bespreken.

 • Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het Omgevingsrecht.

 • Studenten dienen, voorafgaand aan het werkcollege, de voorgeschreven stof grondig te bestuderen en eveneens voorafgaand aan elk werkcollege schriftelijk enkele vragen te beantwoorden en tijdig in te zenden (max. 2-A4).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)

Take-home (open boek) tentamen. Toegangsvereiste voor tentamen is het tijdig indienen van de vragen voorafgaand aan 4 van de 5 werkcolleges. Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
“Omgevingsrecht”, laatste druk, Boeve e.a, Europa Law Publishing

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader met aanvullende literatuur en jurisprudentie.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: Mr dr. Marco Lurks (inhoudelijk)

 • Werkadres: VNG te Den Haag / KOG (Steenschuur 25), kamer B1.59

 • Bereikbaarheid: Afspraak op aanvraag via e-mail

 • Telefoon: 070-3738634 (VNG) / 071 527 7713 (secretariaat S&B)

 • E-mail: m.lurks@law.leidenuniv.nl

 • Vakcoördinator: PM (organisatorisch)

 • Werkadres: KOG (Steenschuur 25), kamer B1.59

 • Bereikbaarheid: Doorlopend

 • Telefoon: 071- 527 8559

 • E-mail: c.de.kruif@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.