Prospectus

nl en

European Tax Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor fiscaal recht (zie ook OER)

Beschrijving

In dit vak wordt aandacht besteed aan het primaire en secundaire gemeenschapsrecht op het terrein van de directe en indirecte belastingen. De thema’s die worden behandeld bewegen zich op het terrein van de fundamentele vrijheden, staatssteun en de richtlijnen betreffende de directe belastingen en de BTW. Daarnaast wordt aandacht besteed aan meer algemene leerstukken, zoals de doorwerking van het Gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde, algemene beginselen van Gemeenschapsrecht (bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel), misbruik van Gemeenschapsrecht en het beginsel van fiscale neutraliteit.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is, de student diepgaande kennis te verschaffen van het proces van harmonisatie van de directe en indirecte belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak (negatieve harmonisatie; voornamelijk van belang voor de directe belastingen) als door positieve harmonisatiemaatregelen (zowel indirecte als directe belastingen). Voorts beoogt het vak de student inzicht te geven in de institutionele structuur van de Europese Unie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. De student heeft diepgaande kennis van het proces van harmonisatie van de directe en indirecte belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak als door positieve harmonisatiemaatregelen.
 2. De student heeft inzicht in de institutionele structuur van de Europese Unie.
 3. De student heeft grondige kennis van de rechtspraak van het HvJ EG op het terrein van de directe belastingen vis-à-vis de “fundamentele vrijheden” en “staatssteun”, alsmede op het terrein van de indirecte belastingen.

Eindtermen vaardigheden

 1. De student is in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op het Europese directe en indirecte belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. De student is in staat om zich, op basis van wetenschappelijk verantwoorde feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over Europese fiscale vraagstukken.
 3. De student is in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het Europees belastingrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en de te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen / open vragen

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt nog nader bekend gemaakt

 • Voorgeschreven recente wetenschappelijke artikelen en rechtspraak.

Werkboek:
Werkboek Europees Belastingrecht, tevens digitaal op Backboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis en inschrijflijsten via het secretariaat.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. S.C.W. Douma

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: s.c.w.douma@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.