Prospectus

nl en

General Principles of Tax Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER)

Beschrijving

Om in staat te zijn rechtsvragen op het terrein van het belastingrecht op te lossen dient een Leidse (master)student fiscaal recht niet alleen kennis te hebben van het positieve belastingrecht, waarbij hij tevens zicht heeft op de achtergronden van de diverse regels en de samenhang tussen die regels, maar hij dient ook te weten hoe het belastingrecht wordt uitgelegd, getoetst en toegepast door de belastingrechter. Hij dient daarnaast vertrouwd te zijn met algemene leerstukken die een belangrijke rol vervullen binnen het belastingrecht.

Naast kennis van het belastingrecht dient een goede fiscalist te beschikken over een aantal vaardigheden. Daarbij gaat het om onderzoeksvaardigheden (waar haal ik de relevante informatie vandaan om het probleem op te lossen en hoe verwerk ik die informatie op een adequate wijze?), om schrijfvaardigheden (hoe leg ik mijn onderzoeksbevindingen neer in een helder en net stuk) en mondelinge vaardigheden (hoe kan ik mij staande houden in een discussie?).

Bij het vak Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht komen deze elementen – een inhoudelijk element en een vaardighedenelement – samen: de tijdens de bachelor- en masteropleiding fiscaal recht opgedane kennis met betrekking tot het positieve recht en de wijze waarop fiscale regelgeving wordt uitgelegd, getoetst en toegepast door de rechter, wordt samengebracht met de onderzoeksvaardigheden die de student zich eigen heeft gemaakt.

Omdat je in het kader van het vak Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht wordt getoetst op inhoud, onderzoeksvaardigheden en bijdrage aan de discussie zal het cijfer dat voor dit vak wordt behaald, in vele gevallen een goede afspiegeling zijn van je daadwerkelijke fiscaalwetenschappelijke niveau. Je kunt in zoverre het cijfer beschouwen niet alleen als een cijfer voor het vak, maar als een graadmeter voor hoe je er als student voor staat.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is te toetsen of studenten in de eindfase van hun studie over voldoende wetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden beschikken om (i) een stelling te bespreken, (ii) een cassatieadvies te schrijven, (iii) een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad te schrijven en (iv) een publicatie uit de fiscale vakliteratuur te bekritiseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud
De student heeft grondige kennis van en inzicht in de wijze waarop de belastingrechter fiscale regelgeving uitlegt, toetst en toepast. Bovendien heeft de student zicht op de cassatietechniek in belastingzaken en de wijze waarop de Hoge Raad te werk gaat bij rechtsvorming in belastingzaken.
Eindtermen vaardigheden
De student is in staat om een stelling te bespreken, een cassatieadvies te schrijven, een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad te schrijven en een publicatie uit de fiscale vakliteratuur te bekritiseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Eén voorbereidende bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Mondelinge en/of schriftelijke feedback op de beginopdracht.

 • Bijeenkomst in groepje met maximaal 6 studenten onder leiding van prof. Lubbers gedurende 4 uur ter bespreking van de (vervolg)opdrachten en voor een discussie rondom onderwerpen die voortkomen uit de opdrachten.

 • Schriftelijke feedback op ingeleverde vervolgopdrachten.

Toetsing Toetsvorm(en)- Beginopdracht (stelling bekritiseren). Vier vervolgopdrachten te weten: (i) een stelling bespreken, (ii) een cassatieadvies schrijven, (iii) een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad schrijven en (iv) een publicatie uit de fiscale vakliteratuur bekritiseren.

 • Optreden gedurende de bijeenkomst in groepje met maximaal 6 studenten onder leiding van prof. Lubbers gedurende 4 uur ter bespreking van de (vervolg)opdrachten en voor een discussie rondom onderwerpen die voortkomen uit de opdrachten. De mate waarin de resultaten meetellen voor het eindcijfer wordt voor de aanvang van het vak bekend gemaakt.

Inleverprocedures
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Werkboek Verdieping algemene leerstukken belastingrecht

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren, Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. A.O. Lubbers

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Het participantensysteem is niet van toepassing.

 • Er gelden voor dit vak strenge regels met betrekking tot het tijdstip van inleveren van de opdrachten etc.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.