Prospectus

nl en

European Administrative Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het Europese recht (EVRM en EU-recht) is een steeds belangrijker rol gaan spelen voor het nationaal bestuursrecht. Dit geldt zowel voor het algemeen deel van het bestuursrecht als voor de bijzondere delen, zoals het milieurecht (stopgezette bouwprojecten wegens Europese normen voor fijn stof), het mededingingsrecht (het optreden van de NMa tegen bouwbedrijven i.v.m. verboden prijsafspraken) en het financieel bestuursrecht (Nederlandse subsidies moeten van de Europese Commissie worden teruggevorderd omdat zij verboden staatssteun opleveren).
In dit vak worden de gevolgen van het Europese recht voor de algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht in beeld gebracht. Er zal worden stilgestaan bij de doorwerking van dit recht en de invloed daarvan op het bestuursprocesrecht en meer in brede zin op de internationalisering van het bestuursrecht. Ook worden handhavingsvraagstukken en aansprakelijkheid van de verdragsstaten voor schending van recht van Europese origine aan de orde gesteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak is zowel theoretisch-verdiepend als praktisch van aard. In de eerste plaats beoogt het vak de studenten grondig kennis te laten nemen van het Europese recht en de wijze van doorwerking, in samenhang met de consequenties hiervan voor het nationale bestuursrecht. Daarnaast is veel plaats ingeruimd voor het (schriftelijk) oplossen en bediscussiëren van casus, waarbij begrip en de kennis van de Europese invloeden centraal staan. Daardoor, maar vooral ook door het Europese perspectief van waaruit het nationale bestuursrecht wordt benaderd, vormt het vak een belangrijke verdieping van de bestuursrechtelijke kennis die in de Bachelorfase is opgedaan en bereidt het studenten voor op de praktijk van het moderne bestuursrecht, mede via training van schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Verwerving van grondige en diepgaande juridische kennis over het Europese (bestuurs)recht en de invloed daarvan op het Nederlandse bestuursrecht.

 • Studenten wordt geleerd t.a.v. een Europeesrechtelijk onderwerp een standpunt in te nemen en dat uit te leggen en te verdedigen.

 • Onderzoeksvaardigheden worden verbeterd door middel van de zelfstandige voorbereiding van casus en andere opdrachten. Daarvoor is literatuur- en jurisprudentieonderzoek en analyse van de gevonden resultaten nodig.

 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden verkregen via socratische colleges waarin bijdragen van studenten worden verwacht en de (bespreking van) casus- en andere opdrachten.

 • De academische houding wordt gestimuleerd door debatten naar aanleiding van door de studenten voorbereide opdrachten tijdens werkgroepbijeenkomsten.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. M.L. van Emmerik, dr. P.C. Adriaanse en mr. J.E. van den Brink

 • Voorafgaand aan het eerste hoorcollege Europees bestuursrecht zal dr. P.C. Adriaanse een algemeen opfriscollege Europees recht verzorgen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voorgeschreven literatuur, voorbereiding van eventuele bijdragen aan het college en kennisneming van nadere informatie via Blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. M.L. van Emmerik, dr. P.C. Adriaanse en mr. J.E. van den Brink * Vereiste voorbereiding door studenten: uitwerking casus en andere opdrachten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Casusopdrachten en de mondelinge presentatie daarvan tijdens de werkgroepen (50% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen (50% van het eindcijfer)

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Blackboard, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.
.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht , mastermonografie, Kluwer 2011.

 • Nog nader op Blackboard aan te geven literatuur en jurisprudentie

 • Het voor de werkcollegeopdrachten zelfstandig te verzamelen materiaal.

Werkboek:
Geen (werkgroepopdrachten worden gepubliceerd op Blackboard).

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

Nog nader bekend te maken.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl"

Opmerkingen

Studenten die het vak als conversievak gaan volgen, dienen zich voorafgaand aan het onderwijs te melden bij de coördinator van het vak.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.