Prospectus

nl en

Strategic Marketing Management

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Strategisch Marketing Management heeft betrekking op het denken over de voor bedrijven en ondernemingen relevante afzetmarkten. Terwijl verkoopactiviteiten gericht zijn op het sluiten van transacties, gegeven bepaalde condities, probeert marketing die condities juist te beïnvloeden, uitgegaan van de behoeften van (potentiële) klanten. Al dan niet als onderdeel van strategische plannen voor de introductie van nieuwe bedrijven, producten, commerciële samenwerkingsverbanden, reorganisaties of de reguliere ‘planning & control’ cyclus, worden dergelijke inzichten door managers vanuit allerlei achtergronden tot uitdrukking gebracht in marketingplannen. Marketingspecialisten zullen daartoe onderzoek verrichten. Betrokken managers zullen dan in staat moeten zijn met hen te communiceren over aldus verkregen inzichten. Veelal worden bedrijfsjuristen in dergelijke processen betrokken om bijvoorbeeld beoogde transacties op haar juridische consequenties te beoordelen. En als het al te laat is geldt dat ook voor advocaten. Analytische activiteiten zoals marktonderzoek en marketingplanning hebben dus betrekking op het voorbereiden en zonodig creëren van zogenaamde transactiedomeinen, wat markten vanuit een juridisch perspectief zijn.
Deze cursus geeft een inleiding op marketingtheorie en is gericht op een goed begrip van de vakterminologie, basale modellen en de vaardigheden voor het gebruik daarvan. Daarmee voldoet deze cursus aan de exameneisen voor NIMA-A (de landelijke standaard voor marketingonderwijs).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennis maken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van markten, strategie, marketing, haar instrumenten (de 4 P’s) en recente ontwikkelingen in het vak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Begrip van het verband tussen ondernemingsstrategie en de marketingfunctie in de organisatie van de onderneming;

 • Inzicht in de rol van marketing daarin als probleemgebied, als filosofie en als managementactiviteit;

 • Kennis van de meest basale termen en concepten van het vakgebied;

 • Kennis van de meest gebruikte modellen over klantgedrag van zowel consumenten als organisaties, de productlevenscyclus, adoptie, portfolioanalyse, en dergelijke.

 • Het kunnen toepassen van deze modellen in het analyseren van de commerciële situatie van een bedrijf;

 • Kennis van de elementen van het strategische marketingplan; en

 • Begrip van de financiële en organisatorische implicaties van een marketingplan.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Verplichte gecombineerde hoor-/ werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 10

 • Namen docenten: Drs. N.J.C. (Niels) van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken en cases per week.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen, essayvragen en een caseanalyse. Dit tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • Het schrijven van een marketingplan. Dit marketingplan telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Zie Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong– Principles of Marketing. Pearson/Prentice Hall, fifth European edition, 2008.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen, alle benodigde informatie, communicatie en relevante links worden verstrekt via Blackboard en hoorcolleges.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie cursusomgeving Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Naam: Drs. N.J.C. (Niels) van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: ma. t/m vrij. 09.00-17.00 uur

 • Telefoon: 071-527 8803

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.