Prospectus

nl en

Integrated Korean 1a: Speaking and Listening

Course
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze beginnerscursus loopt parallel met de cursus IK1 Basiskennis en concentreert zich met name op twee componenten van de taalbeheersing: spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Het is een op de praktijk gerichte cursus, waarbij studenten onder begeleiding van de docent d.m.v. nazeggen, schaduwen, zinsuitbreiding, etc. de correcte uitspraak, de toonhoogte, het accent en de intonatie oefenen. Aan de hand van de luisteroefeningen uit het Workbook (zie Literatuur) en diverse audiovisuele materialen maken studenten een begin met het leren luisteren en spreken. Ten behoeve van de ontwikkeling van spreekvaardigheid wordt “Usage” uit het Textbook actief getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst, waarbij de interactie tussen studenten centraal staat. Daarnaast worden gerelateerde culturele elementen uitgelegd en dagelijkse uitdrukkingen onderwezen.

Leerdoelen

 • Volledige beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul) en de fonetische en fonologische aspecten daarvan en vlotte uitspraak

 • Begrijpen van een eenvoudig gesprek in een laag tempo, m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Stellen van zeer korte, geïsoleerde vragen en beantwoorden daarvan m.b.t. persoonlijke gegevens en bekende onderwerpen.

 • Uitvoeren van zeer eenvoudige interacties in een laag gesprektempo, m.b.t. directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Gebruik van een beperkt aantal concrete alledaagse uitdrukkingen m.b.t. eigen leef- en studieomgeving.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

Zie rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 2-wekelijks schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • Wekelijks take-home-schrijfopdracht (10% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica en korte schrijfopdracht (80 % van het eindcijfer) aan het eind van het semester.
  Het eerste onderdeel valt samen met die van IK 1a (Spreken en Luisteren).
  Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de drie onderelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5,5.
  In geval van herkansing is die er voor elk van de drie onderdelen afzondelijk.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, Honolulu 2009.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, Honolulu 2009.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.