Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: Speaking and Listening

Course
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester, en is gericht op het verder ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid. Hierin staan de gesproken reproductie en interactieve communicatie van de studenten onderling centraal, d.m.v. het formuleren van vragen en geven van adequate reacties daarop, herhaling- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel enz.. Ten behoeve van de luistervaardigheid worden oefeningen gedaan aan de hand van het Workbook. Tevens worden videoclips en fragmenten uit een drama of een film getoond ter bevordering van het globale verstaan van onbekende informatie en culturele elementen. Het biedt verder voor de bijvakkers de gelegenheid om kennis te maken met vaktermen en uitdrukkingen, indien er sprake is van de opsplitsing in twee groepen van resp. hoofd- en bijvakkers.

Leerdoelen

 • Zich verstaanbaar maken en formuleren in korte bewoordingen van alledaagse taken in de directe omgeving.

 • Gebruiken van uitdrukkingen en een beperkt aantal eenvoudige structuren waarbij de zinnen verbonden worden met eenvoudige voegwoorden.

 • Communiceren van basisinformatie over de achtergrond van de student zelf, zoals studie, familie, vrije tijd etc.

 • Helder uitspreken en vlot lezen van onbekende teksten en verstaan van een eenvoudig gesprek in een laag tempo m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Begrijpen/invullen van globale/specifieke informatie in het opgedragen luistermateriaal.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van de volgende toetsvormen:

 • 2-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • 2-wekelijkse voordracht van een ‘zelfgemaakte’ dialoog. (10% van het eindcijfer).

 • luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen, aan het eind van het semester. (30% van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid, aan het eind van het semester. (50 % van het eindcijfer)
  De toetsing van het eerste onderdeel wordt ook voor 10% meegerekend bij de toetsing van IK 1b: Basiskennis. Het derde onderdeel geschiedt gezamenlijk, het vierde op individuele basis of in een groep van twee.
  Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de vier onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5,5 uit 10. In geval van herkansing is die ervoor elk van de vier onderdelen afzondelijk.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1 & 2. Second edition, Honolulu 2009.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1 & 2. Second edition, Honolulu 2009.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.