Prospectus

nl en

Integrated Korean 1a: basics

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In deze beginnerscursus maken studenten allereerst kennis met het Koreaanse alfabet (Han’gŭl) en de uitspraakregels ervan. Daarna concentreert de cursus zich op het verwerven van de elementaire grammaticale kennis die noodzakelijk is voor het leren van de Koreaanse taal. Met behulp van PowerPoint worden verschillende aspecten op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en pragmatiek onderwezen. Elke les van het Textbook (zie Literatuur) begint dan met een introductie van een begrip van een woord (woordsoort, synoniem en antoniem, al dan niet het ideomatische gebruik ervan), gevolgd door gevarieerde grammaticale thema’s zoals vervoeging van een ww., gebruik van diverse partikels en andere infixen en suffixen, voegwoorden etc.. Deze taalkundige kennis wordt verder ingezet bij de schrijfoefeningen uit het Workbook, die als huiswerk meegeven worden. De docent vangt daarbij de collectieve zwakke punten van de studenten op en biedt doelgericht oefenruimte. Ook de bijvakkers wordt deze basiscursus aanbevolen, aangezien het als een fundament voor de andere IK1-taalvakken dient.

Leerdoelen

 • Verwerven van basiskennis van Koreaanse grammatica en vocabulaire.

 • Herkennen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse zinnen, al dan niet met voegwoorden.

 • Beheersen van het Koreaanse schrift en het gebruik daarvan en oefening in het gebruik van woordenboeken.

 • Schrijven van eenvoudige formuleringen en opstellen, m.b.t. eigen leef- en studieomgeving of zeer vertrouwde onderwerpen.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker

Rooster

voor meer informatie zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 2-wekelijkse schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • 2-wekelijks take-home-schrijfopdracht (10% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica en korte schrijfopdracht (80 % van het eindcijfer) aan het eind van het semester.

De toetsing van het eerste onderdeel wordt ook voor 10% meegerekend bij de toetsing van IK 1a: Spreken en Luisteren

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de drie onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.
In geval van herkansing is die er voor elk van de drie onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.