Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Die Deutsche Sprache: Vertiefung II

Course
2012-2013

Toegangseisen

Deelname is alleen mogelijk als Duitse taal: verdieping I succesvol werd afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bouwt zowel op de kennis en de vaardigheden uit Fundament I en II voort, als op de competenties verworven in Duitse taal: Verdieping I. In dit werkcollege worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheden in het Duits verder vervolmaakt. Daartoe nemen de studenten actief deel aan een reeks spreekoefeningen of –simulaties (in de vorm van “Besprechungen”, presentaties, debatten en een “Probekonferenz”). De focus verschuift hierbij naar meer wetenschappelijke thema’s. Verder wordt er opnieuw een reeks vertaaloefeningen gemaakt, waarbij zelfevaluatie en –correctie een cruciale rol spelen. Bijkomend zullen de studenten in een speciaal daartoe ontwikkelde reeks teksten zelfstandig fouten tegen het Duits dienen te corrigeren en deze correcties eveneens kunnen motiveren. Het verschil met Verdieping I ligt hem telkens in de focus op grammaticale aspecten, die in de eerste collegereeks niet aan bod kwamen enerzijds en in de toegenomen moeilijkheidsgraad van deze oefeningenreeksen anderzijds. Verder is er in dit werkcollege aandacht voor de verfijning van de kennis van het Duitse idioom. Twee wetenschappelijke schrijfoefeningen – het schrijven van een abstract en een wetenschappelijk essay – ronden dit werkcollege af.

Leerdoelen

 • De studenten kunnen de opgedane kennis uit de colleges Duitse taal: Fundament I en II vloeiend in de bovengenoemde praktijkoefeningen aanwenden. Bij deze praktische activering van de kennis is er nu zowel een dieper inzicht in als een aangescherpt bewustzijn van de samenhang tussen de diverse aspecten uit de meer theoretische taalkundecolleges. Er is een aantoonbare integratie van theorie en praktijk op het einde van de colleges aanwezig: de studenten kunnen de diverse taalkundige keuzes (en hun eventuele alternatieven) in de toepassingen ook vlot theoretisch toelichten en overtuigend verantwoorden.

 • De studenten zijn in staat zich vloeiend en bijna foutloos in het Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. Zelfcorrectie is hierbij een automatisme geworden. De talige performantie van de studenten heeft het niveau C1van het Europese Referentiekader op het einde van dit college bereikt en evolueert in de richting van C2. Daarenboven heeft de talige performantie zich eveneens op het wetenschappelijke discours toegespitst (zie o.a. de oefeningen “Probekonferenz” en essay-schrijven).

 • De studenten hebben een goed inzicht verworven in zowel de eigen foutenpatronen als de fouten van medestudenten (near learner input): dit principe heeft geleid tot een merkbare verbetering van de eigen taalvaardigheid, waarbij zelfcorrectie centraal is komen te staan; uit de permanente evaluatie van zowel de spreek- als de schrijfoefeningen moet duidelijk blijken dat de student op dit vlak vooruitgang heeft geboekt en dat hij of zij opnieuw het feedback uit de verschillende seminaries daarbij heeft verwerkt.

 • De studenten hebben hun kennis van zowel de algemene Duitstalige woordenschat en “Idiomatik” als van het Duitstalige wetenschappelijke discours uit het vakgebied Duitse taal en cultuur aantoonbaar kwantitatief uitgebreid (bijv. op het vlak van het werken met synoniemen of alternatieve constructies) en kwalitatief verdiept (bijv. in het gebruik van een meer genuanceerde woordkeuze of bij de presentatie van een onderzoeksthema).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (30%) – werkstukken (essay; abstract: permanente evaluatie; 30%) – referaat, mondelinge presentatie (permanente evaluatie; 40%)

Blackboard

Oefeningen, feedback en aanvullende documentatie worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Via Blackboard worden tevens de schrijfoefeningen ingediend.

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P.;Lodder, Hans G.;Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum: Coutinho.
  • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere: Intertaal.
  Empfohlene Literatur:
  • Bünting, Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Pospiech, Ulrike (2000): Schreiben im Studium: mit Erfolg. Ein Leitfaden. Berlin: Cornelsen. [inkl. CD-ROM mit Schreibtrainer]

Aanmelden

De Studenten melden zich aan via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Geert Crauwels