Prospectus

nl en

Egyptische archeologie 1

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten dienen colleges Materiële Cultuur I (5531OMC1) en Egyptische Cultuurgeschiedenis I = Egypte onder de farao’s (5531VEOF) te volgen dan wel afgerond te hebben.

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de Egyptische Archeologie te introduceren. Gedurende hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen betreffende moderne archeologische theorievorming en methoden. Hun relevantie voor de egyptologie zal gedemonstreerd worden aan een klein, maar representatief aantal casestudies. Iedere 2 weken wordt één specifiek deel van de te bestuderen literatuur schriftelijk becommentarieerd en mondeling aan de deelnemers gepresenteerd, gekoppeld aan een kritische discussie over de inhoud.

Leerdoelen

 • Een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken binnen de Egyptische archeologie door middel van de geselecteerde archeologische literatuur

 • In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een onderwerp uit de literatuurlijst kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen

 • Deze mondeling (± 15 minuten) op een heldere manier te presenteren

 • Afrondend schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof in de vorm van open essayvragen

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Iedere student wordt geacht actief te participeren tijdens de colleges en een korte presentatie van het bestudeerde onderwerp te verzorgen. Mondelinge presentatie weegt (30%), tentamen (70%), waarbij voor het tentamen een voldoende moet zijn behaald.

Blackboard

Geen

Literatuur

 • M. Bietak, Urban archaeology and the ‘town problem’ in Ancient Egypt, in K.R. Weeks (ed.) Egypt and the Social Sciences. (Cairo 1979), 97-144.

 • Idem, Avaris the capital of the Hyksos. Recent excavations at Tell el-Dab‘a (London, 1996).

 • D.L. Clarke, Analytical Archaeology. Revised edition (London 1978), xv-xviii; 1-41.

 • W.Kaiser & G. Dreyer, Umm el-Qaab, Nachuntersuchungen in frühzeitlichen Königsfriedhof. 2. Vorbericht, MDAIK 38 (1982), 211-269.

 • B.Kemp, Dating Pharaonic cemeteries I. Non-mechanical approaches to seriation, MDAIK 31 (1982), 259-291.

 • Idem, Automatic Analysis of Predynastic Cemeteries: a new method for an old problem, JEA, 68 (1982), 5-15

 • Idem, The Amarna Workmen’s Village in retrospect, JEA 73 (1987), 21-50.

 • D. Polz, Excavation and recording of a Theban Tomb, some remarks on recording methods, in J. Assmann e.a. (ed.), Problems and Priorities in Egyptian Archaeology (London 1987), 119-140.

 • S.J. Seidlmayer, Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen im Übergang vom Alten zum Mittleren Reich, ein Beitrag zur Archäologie der Gräberfelder der Region Qau-Matmar in der ersten Zwischenzeit, in idem, 175-217.

 • C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology. Theories, Methods and Practice, (London na 2010), Introduction (9-14), hoofdstukken 3 (61-100), 4 (101-148), 5 (153-194), 10 (339-370) en 12 (405-434).

 • Collegestof.

Fotokopieën liggen ter raadpleging bij de bibliotheekbalie.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

N.B. Voor kopieën in de bibliotheek van het NINO kan niet gepind worden!

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

—-

Contact

Bij de docent R. van Walsem