Prospectus

nl en

Culturele antropologie van het Midden-Oosten

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.
Het maximum aantal deelnemers is 30, waarbij voorrang wordt gegeven aan hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies en minorstudenten Het moderne Midden-Oosten.

Beschrijving

Een inleiding in belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het hedendaagse Midden-Oosten, met eveneens aandacht voor de historische achtergronden. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: nomadisch-, dorps-, en stadsleven met hun onderlinge verhoudingen; man-vrouwverhoudingen; familierelaties; omgangsvormen in het dagelijks leven; staat en samenleving; verschillende religieuze richtingen en tendensen. Ook de geschiedenis en vooronderstellingen van een antropologische benadering van het Midden-Oosten zullen kritisch bezien worden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van een aantal belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het Midden-Oosten. Basiskennis van antropologische theorieën voor zover van belang voor Middenoosterse samenlevingen.

Rooster

Zie het Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (60%), Presentatie en hand-out (10%), Paper (30%). Voor het succesvol afronden van de cursus dient de student voor elk onderdeel minimaal een 5 te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Dale F. Eickelman, 2002, “The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach (Fourth edition)”; Englewood Cliffs: Prenctice Hall. Dit boek moet door de deelnemers zelf worden aangeschaft of gefotocopieerd. Een complete leeslijst wordt aan het begin van het college verschaft via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Drs. M.J. Kahmann

Opmerkingen

Aanwezigheidsplicht: er geldt een aanwezigheidsplicht: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de examencommissie of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.