Prospectus

nl en

Islam en maatschappij

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen. Enige basiskennis over de Islam is echter wenselijk.

Beschrijving

Dit college behandelt de betekenis van islam in het leven van moslims, zowel in de moslimwereld zelf als in het Westen. Het heeft als doel inzicht te bevorderen in de zeer uiteenlopende wijzen waarop islam in het dagelijkse en maatschappelijke leven benaderd, geïnterpreteerd en “geleefd” kan worden, onder uiteenlopende omstandigheden. Aangezien ook wat dit betreft alles in het heden een verleden heeft, zal er tevens ruime aandacht worden besteed aan historische achtergronden. Tijdens het eerste uur van het college geeft de docent een presentatie over het onderwerp van de opgegeven literatuur. Tijdens het tweede uur behandelen we opdrachten die deelnemers voor het werkcollege hebben verricht.

Leerdoelen

Een gedegen inzicht in de islam als maatschappelijk en historisch verschijnsel, gericht op de verbanden tussen islamitische geloofsvoorstellingen, lokale interpretaties en praktijken en sociale omstandigheden. Kennis van theorieën en methoden voor de bestudering van de islam als maatschappelijk verschijnsel.

Rooster

Zie het Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Opdrachten waaraan voldaan moet worden voor het succesvol doorlopen van dit college:

A: Met ingang van het tweede college moet per college minstens een student een presentatie van ten hoogste tien minuten geven waarin hij/zij de behandelde literatuur samenvat en van tevoren een handout met de belangrijkste punten verstrekt.

B: Alle deelnemers dienen voor elk werkcollege een nader te bepalen opdracht te verrichten.

C: Een eindwerkstuk van ca. 3000 woorden dient te worden ingeleverd op vrijdag 7 december. In dit werkstuk dient tijdens het college behandelde stof te worden gebruikt maar wordt er eveneens van andere bronnen gebruik gemaakt, in overleg met de docent.

Toetsing: Referaat (20%), actieve deelname aan het college (20%) en werkstuk (60%)

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Ruthven, Malise, 2006; “Islam in the World”; New York: Oxford University Press. De deelnemers dienen dit boek zelf aan te schaffen of te fotocopiëren.

Verdere literatuur wordt later, maar niet later dan het eerste college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: Dr. E. Harmsen

Opmerkingen

Dit is een werkcollege met aanwezigheidsplicht. Afwezigheid is maximaal twee keer toegestaan op voorwaarde van een geldige reden die de student voor aanvang van het college aan de docent moet meedelen. Voor gemiste colleges dient een vervangende opdracht worden uitgevoerd.