Prospectus

nl en

Werkstukseminar Arabisch

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten van de BA opleiding Midden-Oostenstudies (specialisatie Arabisch of specialisatie Modern Midden-Oosten) die de vakken van het 2e jaar afgerond hebben.

Beschrijving

Dit college begeleidt de studenten bij het schrijven van hun BA-scriptie. Aan het einde van het college hebben de studenten een onderwerp voor hun eindscriptie gekozen en een substantieel deel van het onderzoek voor de BA scriptie gedaan.
Het onderwerp van de BA scriptie sluit aan bij het onderwerp van het college, ‘de hajj’ dat in het college bestudeerd wordt vanuit de verschillende disciplines en regio’s die in onze opleiding aan de orde komen. Hierbij zullen thema’s zoals de pre-Islamitische pelgrimage naar Mekka, handel en toerisme in Mekka, (bouwactiviteiten langs) de hajj routes, infrastructuur van het vervoer van pelgrims naar en in Mekka, en uitwisseling van ideëen op de hajj aan de hand van kronieken, dagboeken, documenten en materiële cultuur van de vroegste Islamitische geschiedenis tot aan de huidige periode aan de orde komen. Naast de bestudering van algemene literatuur en teksten rond het onderwerp, zullen er verschillende gastcolleges en specialistische sessies gewijd aan een specifiek onderwerp plaatsvinden waarin primaire teksten (in vertaling) gebruikt zullen worden..

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.
In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:

  1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
  1. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
 • a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;

 • b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;

 • d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;

 • e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;

 • f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

  1. Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
 • a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;

 • b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied

 • c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

 • d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

 • f. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

Woensdag 9-11
Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Aanwezigheid en participatie (o.a. in de wekelijkse forumdiscussie en assignments op Blackboard) 10%; presentatie 30%; werkstuk 60%. Handleiding schriftelijk werkstuk
Alle studenten geven eenmaal een presentatie tijdens het college over opgegeven literatuur aangevuld met informatie en literatuur door de student zelf bijeengezocht. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke opdracht die van de door de student gekozen geplande eindscriptie (1) de state of the art van het onderwerp; (2) de beoogde methodologie en (3) een bibliografie beschrijft. Deze schriftelijke opdracht dient na de tentamenweek ingeleverd te worden. Aan het eind van het college leveren de studenten ook de eerste versie van hun eindscriptie in.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard kunnen deelnemers materiaal en informatie over het college vinden. Op Blackboard vindt ook een wekelijkse forumdiscussie plaats over een door de docent gekozen Arabisch citaat. Via Blackboard dienen de schriftelijke opdrachten ingeleverd te worden.

Literatuur

Het te bestuderen materiaal zal tijdens het college ter beschikking worden gesteld aan de studenten.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent Prof. dr. P.M. (Petra) Sijpesteijn

Opmerkingen

Voertaal Nederlands