Prospectus

nl en

Visual Arts: Dutch Prints and Printmaking in the 17th Century

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

De betekenis van prenten in de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Uitgaande van materiaal uit het Prentenkabinet (UBL-Bijzondere Collecties) zullen wij ons verdiepen in de (historische) betekenis van prenten in de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Aspecten als productie, verspreiding, receptie en gebruik worden kritisch onderzocht aan de hand van bronnen, zowel visueel als tekstueel, en literatuur. Tevens leren studenten hoe je prenten kunt beschrijven in een beelddatabank en zullen zij kennis maken met de problemen die dat met zich meebrengt. Tot besluit zullen wij ons buigen over de vraag welke betekenis de zeventiende-eeuwse prenten in deze tijd kunnen hebben.

Leerdoelen

 • Prenthistorische bronnen en literatuur kunnen gebruiken bij een bescheiden onderzoek naar een specifiek prenthistorisch onderwerp en de bevindingen kunnen presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Verantwoord kunnen omgaan met kostbaar materiaal uit de collecties van het Prentenkabinet en dit ook kunnen uitdragen.

 • Inzicht hebben in de productie verspreiding, receptie en gebruik van de prentkunst in de Nederlanden van de zeventiende eeuw.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen en literatuur over de Nederlandse prentkunst van de zeventiende eeuw.

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kunnen kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling kunnen uitwerken in een onderzoeksvoorstel en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Conceptrooster: maandag 11.00 – 13.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

 • Werkstuk/paper (onderzoeksvoorstel is 10% en paper is 70% van het eindcijfer).

 • Mondelinge presentatie met Powerpoint (20% van het eindcijfer).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie over colleges, ter beschikkingstelling van studiemateriaal, samenvattingen, en het stellen van vragen.

Literatuur

Verplicht te bestuderen literatuur:

 • Jan van der Waals, redactie Peter van der Coelen en Ger Luijten, Prenten in de Gouden Eeuw: van kunst tot kastpapier, tent. cat. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2006.

 • Jan van der Waals, De Prentschat Van Michiel Hinloopen: Een Reconstructie Van De Eerste Openbare Papierkunstverzameling in Nederland, tent. cat. Rijksmuseum, Amsterdam, 1988.

Overige benodigdheden:

 • Potlood, liniaal/centimeter en eventueel een loep.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. N.L. Bartelings

Opmerkingen

Maximaal 20 deelnemers.

Tot besluit van de werkgroepbijeenkomsten zal één hele dag worden gepland waarop de mondelinge presentaties worden gehouden.