Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Excursiewerkcollege Florence

Course
2012-2013

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis hebben afgerond.

Beschrijving

De werkgroep vormt de (verplichte) voorbereiding op de excursie naar Florence in mei 2013. Bestudeerd worden, zoveel mogelijk in onderlinge samenhang, de Florentijnse architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst tussen ca. 1000 en 1650. Het betreft de architectuur en inrichting van kerken, kloosters, stadspaleizen, de in openbare ruimten opgestelde kunstwerken en de rijke collecties van de Florentijnse musea. Ook onderwerpen van meer cultuurhistorische aard komen aan de orde, zoals de Florentijnse politiek, het kunstmecenaat van de grote Florentijnse families, stedelijke trots, kloosterordes, en de relatie tussen stad en platteland.

Het werkcollege bestaat uit inleidende colleges door de docenten, gevolgd door referaten van de deelnemende studenten. De excursie zelf bestaat uit een 8-daagse reis naar Florence in mei 2013, met een dagprogramma tussen ca. 09.00 en 17.00 (hiervan kan echter worden afgeweken in verband met speciale openingstijden musea). De data worden aan het begin van het werkcollege bekend gemaakt.

Leerdoelen

 • Zich zelfstandig kunnen verdiepen in een onderwerp dat is gerelateerd aan het excursiedoel (Florence) in een kunstvorm naar keuze (architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid), en daarbij gebruik kunnen maken van het kunsthistorische apparaat, kennis van technische en materiële aspecten, en invalshoeken als vorm, functie en inhoud van de bestudeerde artefacten.
  • Kennis en inzicht hebben in de specifieke geschiedenis van de kunstproductie in Florence (Toscane).
  • Deskundigheid in het naar tijd en plaats determineren van objecten van de Florentijnse kunstgeschiedenis; zoals bijv. de kenmerkende eigenschappen van werken van invloedrijke kunstenaars als Brunelleschi, Donatello, Michelangelo en door hen beïnvloedde kunstenaars kunnen identificeren.
  • In de praktijk van het kunsthistorisch onderzoek kunnen duidelijk maken dat en hoe verschillende specialismen binnen de kunstgeschiedenis, in het bijzonder de architectuur en de beeldende kunsten, op elkaar betrokken kunnen worden.
  • Een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan een kunst-reisgids of audiotour.
  • Een eigen onderzoek kunnen presenteren op wetenschappelijk niveau: mondeling in een door powerpoint-ondersteunde presentatie van circa 15 minuten, en schriftelijk in een paper van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuurverwijzingen.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 9-11 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

De excursie (8 tot 10 dagen) is gepland in de periode: 18 mei – 31 mei 2013

Onderwijsvorm

Combinatie:
• Hoorcollege.
• Werkcollege (referaat, bijdrage aan reisgids).
• Zelfstandige literatuurstudie.
• Excursie.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul-)vragen (…% van het eindcijfer).
  • Bijdrage van 1 A4 tekst aan studiemateriaal (audiotour/reisgids) (…% van het eindcijfer).
  • Referaat (…% van het eindcijfer).
  • Werkstuk (…% van het eindcijfer).

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (Powerpoints, samenvattingen colleges docenten), mededelingen.

Literatuur

Wordt aan het begin van het werkcollege bekend gemaakt.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. E. Grasman
Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

De excursie vereist een goede conditie.
Afhankelijk van het aantal aangemelde studenten wordt bepaald hoeveel groepen aan de excursie zullen deelnemen en of er tussen voltijd- en deeltijd-excursiebestemming gewisseld kan worden.