Prospectus

nl en

Beeldende kunst en fotografie 1800-heden: Identiteit van mens en medium

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Identiteit is in verschillende wetenschappen een onderwerp van onderzoek. Niet alleen sociologen, filosofen, antropologen en cultuurwetenschappers, maar ook kunsthistorici proberen inzicht te krijgen in de identiteitsproblematiek. De invalshoeken van de diverse wetenschappers verschillen uiteraard. Kunsthistorici hebben op diverse wijzen met het thema identiteit te maken. Een kunstwerk kan zowel over een persoonlijk, groepsgerelateerd als cultuurgebonden aspect van identiteit communiceren. Bovendien heeft het medium (door middel waarvan het onderwerp van een kunstwerk wordt gecommuniceerd) een ‘identiteit’. Dit betekent dat kenmerken van een medium mediumspecifiek kunnen zijn, op een groep media van toepassing kunnen zijn, of zelfs cultuurgebonden kunnen zijn. Daar raakt kunsthistorisch onderzoek aan het terrein van mediastudies. In dit werkcollege staat interdisciplinair onderzoek van identiteit centraal.

Leerdoelen

  • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen doen: een onderzoeksvoorstel schrijven; teksten over een specifiek kunsthistorisch onderwerp analytisch lezen; en er een beredeneerd oordeel over formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

  • Overweg kunnen met enkele belangrijke bronnen en literatuur betreffende identiteit en mediumspecificiteit.

  • Inzicht hebben in actuele theoretische debatten betreffende identiteitskwesties en kwesties op gebied van mediumspecificiteit.

  • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

  • Een visueel ondersteund referaat van 20 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

  • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van 5000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Conceptrooster: donderdag 15.00 – 17.00 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Tijdens het college dienen mondelinge presentaties gehouden te worden.
Na afloop van het college wordt een werkstuk ingeleverd. Het uiteindelijke cijfer wordt bepaald door het schriftelijke werkstuk (75 %), en het referaat en actieve deelname aan discussies (25 %).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

Enkele korte teksten op Blackboard die voorafgaand aan elk betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.