Prospectus

nl en

Cyberspace en Cyberlaw

Course
2012-2013

Toegangseisen

Een e-mailadres.

Beschrijving

Het keuzevak Cyberspace & Cyberlaw gaat over de regulering van informatie- en communicatie technologie (ICT). In onze moderne maatschappij is het gebruik van ICT niet meer weg te denken. Toepassingen als Facebook, Google Maps, de OV chipkaart en het elektronisch patiëntendossier maken ons leven leuker, makkelijker en veiliger, maar ze roepen ook allerlei fundamentele juridische vragen op. Hoe is de privacy van gebruikers gewaarborgd? Hoe wordt het gedrag van gebruikers gereguleerd door technologie? Hoe worden de fundamentele rechten en vrijheden van burgers beïnvloed door deze technologieën?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met name de snelheid waarmee nieuwe ICT diensten en toepassingen worden ontwikkeld en vermarkt stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van beleidsmakers en juristen. Het doel van dit vak is de student kritisch en interdisciplinair te laten nadenken over de rol en inhoud van regulering in relatie tot nieuwe technologieën, met een bijzondere focus op het Internet.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. Een begrip van de belangrijkste punten in de discussie rondom regulering en het Internet, en inzicht in de vraag of regulering van het Internet überhaupt mogelijk is, als gevolg van de technische architectuur van het Internet.
2. Een begrip van enkele van de belangrijkste domeinen waarbinnen in de afgelopen decennia reguleringsdiscussies opgekomen zijn op het Internet, bijv. rondom privacy en veiligheid, personalisering en profiling, en techno-regulering.
3. Een begrip van de verschillende partijen die betrokken zijn in het vormen van regulering op het Internet, en hun politieke, ideologische en economische redenen om hierbij betrokken te zijn.

Met deze kennis zullen studenten in staat zijn nieuwe ICT ontwikkelingen juridisch te duiden, en zij zullen de verschillende reguleringsperspectieven op het Internet kritisch op hun merites en tekortkomingen kunnen beoordelen.

Dit vak zal worden omlijst met voorbeelden uit actuele debatten over reguleringsvraagstukken op het Internet, bijvoorbeeld het debat over privacy op Facebook, en dat over de Pirate Bay en filesharing.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mevr. dr. B. van den Berg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen digitaal beschikbaar onderwijsmateriaal

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mevr. dr. B. van den Berg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken en inleveren opdracht (3x).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 3 opdrachten

 • Eindpaper
  Bij de berekening van het eindcijfer telt het eindpaper mee voor 70%, de tweede opdracht voor 10% en de derde opdracht voor 20%. De eerste opdracht is ter kennismaking.

Inleverprocedures
Opdrachten worden ingeleverd via Blackboard op de speciale website

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld op de speciale website die voor dit vak wordt ingericht

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Wetboeken

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. dr. B. van den Berg

 • Werkadres: KOG, kamer B3.29

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via e-mail

 • Telefoon: 071 527 8838

 • E-mail: b.van.den.berg@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Meta Juridica

 • Afdeling: eLaw@Leiden, Centrum voor recht in de informatiemaatschappij, Universiteit Leiden

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer B3. 30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er wordt geen bijzondere voorkennis verwacht over computergebruik.
Voor niet-rechtenstudenten wordt – wanneer van toepassing – in de eerste week een extra bijeenkomst belegd waarin extra literatuur wordt besproken.
Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.